Нет изображения

«БЕШ МҮНӨТ ПОЭЗИЯ» АДАБИЯТ САБАГЫНДА

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

Эсимде, окуучулук кезимде кыргыз тили жана адабияты сабактарынан окуткан агай-эжейлерибиздин ар бир өткөн сабагы ары кызыктуу, ары таасирдүү болуп, чыныгы поэзиянын майрамына айланып калаар эле. […]

Нет изображения

ТЕЛЕ БЕРҮҮДЄН УЛАМ…

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

Үстүбүздєгү жылдын 7-апрелинде кечке жуук КТРдин «Сєздүн күчү» деген телеберүүсүнє назарым түшүп калды. Анда окумуштуулар жана жєн жай жарандар «Алдыӊ бала бассын, артыӊ мал бассын» […]

Нет изображения

Байдылда САРНОГОЕВ ЭКИ ЄМҮРЛҮҮ АКЫН

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

Ойлонуп кєрсєк турмушта Ємүр бул качкан бир куш да… Осмондун уулу Алыкул Опол тоо акын кыргызда. Ортодо жүрбєй «ойт» берди Ободон учкан жылдызча. Алыкул акынды […]

Нет изображения

АБДРАХМАНОВА Орунбүбү, Бишкек шаарындагы №84 Жалил Садыков атындагы орто мектебинин башталгыч класстар мугалими КУРМАНЖАН ДАТКА

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

Сабактын максаты: а) Билим берүүчүлүк: Окуучуларга кыргыз элинин улуу инсандары жєнүндє маалымат берүү, алардын элине сиӊирген эмгеги, талыкпаган аракети, коомдон алган орду, кийинки муундарга тийгизген […]

Нет изображения

•Туура сүйлєйлү

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

«Педагогикалыкпы» же «педагогдукпу»? Грекче «педагогика» — «баланы жетелеп жүрєм, тарбиялайм» деген сєзүнєн алынган (Словарь иностранных слов. М., «Русский язык»,1989). Єсүп келе жаткан муундарды окутуп-үйрєтүү жана […]

Нет изображения

Кыргыз тил илиминдеги жаӊы багыттар

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

 XX кылымдын аягы  XXI кылымдын башында жалпы тил илими күтүлбєгєндєй маалыматтарга чулганып, натыйжада, азыркы коомдук цивилизациянын єнүгүү этабындагы талаптарга, дүйнє элдери бири-бири менен кызматташтык, боордоштук […]

Нет изображения

И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору, медицина илимдеринин доктору, профессор Ашыралы ЗУРДИНОВ: “ДАРЫГЕРЛЕРДИ ДАЯРДООНУН ЖАӉЫ СТАНДАРТЫНА ЄТТҮК”

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

И.Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик медициналык академиясынын ректору, медицина илимдеринин доктору, профессор Ашыралы Зурдинович Зурдиновго Великобританиянын борбор шаары Лондондо Ректорлордун Европалык клубунун мүчєсүнүн диплому тапшырылганы жєнүндєгү […]

Нет изображения

МУЗЫКА — СЕЗИМДИН ТИЛИ Єспүрүмдүн адептик аӊ-сезимине музыканын тийгизген таасири

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

Музыканын касиети кандай? Пифагорчулар мектебинин да, Байыркы Грециянын да философтору эстетикалык тарбиянын негизги каражаты катары музыканын ролун жогору баалашкан. Байыркы ойчулдардын ичинен Аристотель эстетикалык тарбиянын […]

Нет изображения

ЭРКЕ ЄСКЄН БАЛАНЫН ЭРТЕӉИ… (“Манастагы” Бокмурундун сабагы же элдик эпостогу эмгек тарбиясы жєнүндє)

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

“Эмгек эрезеге жеткирет”, “Эмгек  — эрдин кєркү, эр – элдин кєркү” – деп айтылат элде. “Манаста” єз эмгек-мээнети менен кєгєргєн, эсепсиз береке –байлыкка бєлєнгєн Кєкєтєй […]

Нет изображения

Педагогика илимдеринин кандидаты, “Багыт kg” коомдук бирикмесинин төрагасы Адылбек КАСЫМОВ: “КЫРГЫЗСТАН АДАМ РЕСУРСУН ӨНҮКТҮРҮҮ МЕНЕН ГАНА КРИЗИСТЕН ЧЫГА АЛАТ”

Среда Август 21st, 2013 kutbilim 0

Жакында билим берүү тармагынын бир катар алдыўкы өкүлдөрү “Багыт kg”аттуу коомдук бирикме уюштуруп, активдүү иштей башташты. Алардын негизги максаты, иш-чаралары, көз караштары, иштиктүү сунуштары туурасында […]

Нет изображения

Окуялар, фактылар

Среда Август 21st, 2013 kutbilim 0

Реформанын артыкчылыгы — окутуунун жана тарбиялоонун биримдигинде Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, профессор Абакир Мамытовдун айтымына караганда, быйылкы август кеўешмесинде айрым өзгөртүүлөр киргизилди. — Биринчиден, […]

Нет изображения

Пояснительная записка к базисным учебным планам общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на 2013/2014 учебный год

Среда Август 21st, 2013 kutbilim 1

Уважаемые коллеги,   Министерство образования и науки Кыргызской Республики публикует проекты базисных учебных планов на 2013-2014 учебный год до утверждения их постановлением Правительства Кыргызской Республики. […]

Нет изображения

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мекемелеринин 2013-2014-окуу жылына карата базистик окуу пландарына ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ

Среда Август 21st, 2013 kutbilim 0

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары кандай гана типте болбосун, уюштуруу-укуктук ишкердигине же билим берүү формасына карабастан 2013-2014-окуу жылында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим […]

Нет изображения

“Балажан” досторун ысык-көлгө чогултту

Четверг Август 15th, 2013 kutbilim 0

Салт болуп калгандай, быйыл да “Балажан” республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу-усулдук борбору Билим берүү жана илим министрлиги менен биргелешип “Ысык- Көл досторду чогултат” деген аталыштагы […]

Нет изображения

Новые размеры стипенди

Четверг Август 15th, 2013 kutbilim 0

Приказ №475/1 от 24.07.13 О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики “О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики  “Об установлении размеров стипендий студентам и учащимся […]

Нет изображения

„2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдериндеги мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмесин бекитүү жөнүндө“

Четверг Август 15th, 2013 kutbilim 1

Буйрук №478/1 2013-жыл 26-июль „2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим  берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдериндеги мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу  китептеринин тизмесин бекитүү жөнүндө“ […]