Нет изображения

ИСТОРИЯ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Место предмета истории в современной образовательной системе независимой Кыргызской Республики определяется влиянием новейших политико-экономических, общественно-культурных изменений, происходящих в нашей стране и в мире. Если в […]

Нет изображения

ТАРЫХ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 13

Эгемендүү Кыргыз Республикасынын билим берүү системасындагы Тарых предметинин бүгүнкү күндөгү орду дүйнөдө жана мамлекетибизде болуп жаткан соӊку саясий-экономикалык, коомдук-маданий өзгөрүүлөрдүн таасири менен аныкталат. Советтер Союзунун […]

Нет изображения

МАТЕМАТИКА

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 2

1.  О задачах обучения предмета математики. Во все времена и в каждой стране математика считалась одним из основных предметов школьного образования. И это не случайно, […]

Нет изображения

МАТЕМАТИКА

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 3

1. Математиканы окутуунун  максаттары   Баардык учурларда  жана ар бир өлкөдө билим берүүдө математика эӊ негизги предмет катары каралып келген. Себеби, математика предмети  окуучулардын  ой […]

Нет изображения

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

“Кыргыз адабияты”  предмети жаш муундун руханий жан дүйнөсүн, эстетикалык аӊ сезимин, көркөм табитин, адептик-ыймандык жүрүм –турумун  калыптандыруучу предмет катары өзгөчө мааниге ээ. Ушундан улам  кыргыз  […]

Нет изображения

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Жалпы маселелер Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары таанылгандан кийин бул мамлекеттин түпкү элинин адабиятын окуу – өлкөдө жашаган, иштеген ар бир жарандын милдети. Окутуу орус, өзбек, […]

Нет изображения
Нет изображения

ЖАӉЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА ДАЯРДЫК ИШИНЕ КӨЗӨМӨЛ КҮЧӨТҮЛӨТ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Туптуура бир айдан кийин тоолуу республикабыздын бардык билим берүү мекемелеринде коӊгуроо кагылып, жаӊы окуу жылы салтанаттуу башталат. Бул саясий зор маанидеги ишке жер-жерлерде кандай даярдыктар […]

Нет изображения

Единство обучения и воспитания – приоритетное направление реформ системы образования Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 489/1 от 30 июля 2013 г.

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 1

О проведении августовской методической  учебы учителей и  работников образования Кыргызской Республики В целях реализации законов Кыргызской Республики «Об образовании», «О статусе учителя» и дальнейшего совершенствования […]

Нет изображения

Окутуунун жана тарбиялоонун биримдиги — билим берүү системасын реформалоонун артыкчылыктуу багыты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2013-жылдын 30-июлундагы № 489/1 буйругу

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Кыргыз Республикасынын мугалимдеринин жана билим берүү кызматкерлеринин августтук усулдук окуусун  өткөрүү  жөнүндө Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө», «Мугалимдин статусу» мыйзамдарын ишке ашыруу, ошондой эле окутуу […]