ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА СУНУШТАЛГАН ОКУУ КИТЕПТЕРИ

Буйрук №1119/1 20-август, 2015-жыл

 2015-2016-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу стандарттарын жана программаларын ишке ашыруу, китептер менен камсыз кылууну уюштуруу максатында

буйрук кылам:

1. 2015-2016-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмеси бекитилсин (№1, №2, №3, №4 тиркемелер).

2. «Кутбилим» гезитине (К.Чекиров) 2015-2016-окуу жылында окутуу кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн   жалпы орто билим берүүчү мектептерге сунуш кылынган окуу китептеринин тизмелери жарыялансын.

3. 2015-2016-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунушталган окуу китептеринин тизмеси министрликтин сайтына жайгаштырылсын (М.Ж.Усеналиев).

4. Бул буйруктун аткарылышын  көзөмөлдөө  министрдин орун  басары Т.А.Ашымбаевага тапшырылсын.

Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых для использования образовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения на 2015-2016 учебный год

В целях обеспечения реализации общеобразовательных стандартов и программ общеобразовательными организациями Кыргызской Республики, 

 приказываю:

1. Утвердить перечень учебников, рекомендуемых для использования в учебном процессе, общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения (приложения №1-№ 4).

2. Опубликовать в газете «Кутбилим» (К.Чекиров) перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2015-2016 учебном году общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения.

3. Разместить на сайте Министерства (М.Ж.Усеналиев) перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2015-2016 учебном году общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя министра Т.А.Ашымбаеву

Министр   Э.К.Сариева

Тиркеме №1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2015/2016-окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).

 

Окуу китептин авторлору Окуу китептин аталышы Басмаканасы Чыккан жылы
1-класс
Кубаталиева Б.,Абыканова А., ж. б. Алиппе (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
Рысбаев С. Алиппе Б.: Билим-компьютер 2010
Кульбаева Г., ж. б. Русский язык (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
Абайдулова М., ж. б. Русский язык Б.: Билим-компьютер 2004
Мкртчян С. Ш. Математика 1, 2-бөлүк (ОМК) Б.: Учкун 2013
Бекбоев Н., Ибраева Н. Математика Б.: Билим-компьютер 2006, 2003
Мамбетова З., Архипова Т. В. Мекен таануу (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
Исмаилова Г., Мамбетова З. Мекен таануу Б.: Билим-компьютер 2009, 2011
 Рысбаев С., ж. б. Адеп алиппеси Бишкек 2006
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери(1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
2-класс
Чокошева Б. С., Акунова А. Р. Кыргыз тили (ОМК) Отпечатано ОсОО «Альмерия» 2013
Абдухамидова Б.,Рысбаев С.К., Ибраимова К. Адабий окуу (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Рысбаев С.  Кыргыз тили Б.: Полиграф-бумресурсы 2010
Токтомаметов А. Адабий окуу Б.: Билим-компьютер 2010, 2009
Омурбаева Д. К. Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк) (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Бекбоев И. Б., Ибраева Н. Математика Б.: Билим-компьютер 2011
Адилова Г. Мекен таануу Б.: Инсанат 2010
Мамбетова З. Мекен таануу Б.: Бишкек 2004
Ысманова Ж., Мусаева В., ж. б. Адеп Б.: Принт-экспресс 2013, 2007
Касей М., Шамбетова К., Шакирова А. Музыка (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Акматов Д., Багдасарян А. Көркөм өнөр (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
3-класс
Акунова А.Р., Чокошева Б. С. Кыргыз тили (ОМК) Б.: Кирланд 2013
Рысбаев С. К., Исакова Ч. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2010
Абдухамидова Б.,Рысбаев С. К., Ибраимова К. Адабий окуу (ОМК) Б.: Полиграф-бумресурсы 2014
Токтомаметов А., Субанова Б. Адабий окуу Б.: Билим-компьютер 2010
Булатова В.А.,Шеримбекова А.Ш.,  ж.б. Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк) (ОМК) Б.: St art 2013
Красикова В., ж. б. Русская речь Б.: Континент 2010
Безрукова А. И. ж. б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
Шаршекеева К.Д.,Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 1999
Бекбоев И., Ибраева Н. Математика Б.: Билим-компьютер 2015, 2010
Бухова. Е. А., Солошенко О.В.,Шаповалова Е. П. Мекен таануу (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
Мамбетова З., ж. б. Мекен таануу Б.: Инсанат 2011, 2004
Ысманова Ж., ж.б. Адеп Б.:  МОК 2007
Касей М., Шамбетова К., Шакирова А. Музыка (ОМК) Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша 2015, 2014
Акматов Д. Көркөм өнөр (ОМК) Б.: Билим-компьютерБасмадан чыгышына жараша 2015, 2014
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
4-класс
Чокошева Б. С., Акунова А. Р. Кыргыз тили (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
Шайылдаева С. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2009, 2007
Рысбаев С.К., Ибраимова К., Абдухамидова Б. Адабий окуу (ОМК) Б.: Аркус 2015
Токтомаметов А. Адабий окуу Б.: Билим-компьютер 2003, 2010
Задорожная Н.П.,Мусаева Ч.Н., Таирова Г.К., ж. б. Русский язык и чтение (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
Илеева К., ж. б. Русская речь Б.: Континент 2010
Безрукова А.И., ж.б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
Бухова Е. А., Солошенко  О.В., Шаповалова Е.П. Мекен таануу (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
Шаршекеева К.Д.,Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 2000
Мамбетова З., ж. б. Мекен таануу Б.: Билим-компьютер 2009, 2004
Бекбоев И.Б., ж. б. Математика Б.: Билим-компьютер 2009, 2002
Ысманова Ж., ж. б. Адеп Б.: Учкун 2007
Акматов Д., Багдасарян А. Көркөм өнөр (ОМК) Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша 2015
Касей М.,  Шамбетова К., Шакирова А. Музыка (ОМК) Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша 2015
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
5-класс
Койлубаева А., Койлубаева А. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша 2015
Акматов Б., ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2009
Исаков Б., ж. б. Кыргыз тили. 5–6 (альтер-нативдүү) Б.: Мектеп 2004
Өмүралиев Б., ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2007
Артыкбаев К., Исаков Б. Биздин адабият Б.: Инсанат 2012, 2008
Каменецкая В. Г., Каменецкая Н.Г. Русское слово (1, 2-бөлүк) Б.: Билим куту 2010, 2003
Ким Н., ж. б. Англис тили Б.: Билим куту 2012, 2004
Мамбетакунов Э.,Рязанцева В. Табият таануу Б.: Инсанат 2003, 2012
Бекбоев И., Абдиев А., ж.б. Математика Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша 2015, 2006
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., ж.б. Математика Б.: Мектеп 1995
Дөөталиев А., ж. б. Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер Б.: Билим-компьютер 2009
Осмонов А.,Молдокасымов К.С., ж. б. Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер Б.: Билим-компьютер 2008
13, Калдыбаева А., ж. б. Адеп Б.: Билим-компьютер 2007
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
6-класс
Үсөналиев С. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Сманбаев А., ж. б. Биздин адабият Б.: Билим-компьютер 2007
Тагаев М.Дж., Симонова О.Г., ж.б. Русский язык Б.: Билим куту 2010, 2003
Симонова О. Г., ж. б. Книга для чтения Б.: Билим куту 2010, 2003
Ким Н., ж. б. Англис тили Б.: Билим куту 2012, 2004
Бекбоев И., Абдиев А., ж. б. Математика Б.: Билим-компьютер 2012, 2006
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. ж.б. Математика Б.: Мектеп 1995
Субанова М., ж. б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012, 2010
Кулматов Т. Физикалык географиясы Б.: Aditi 2010
Бакиров Н. Физикалык географиясы Б.: Педагогика 2002
Чоротегин Т., Өмүралиев Т. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2008
Осмонов Ө., ж.б. Байыркы дүйнө тарыхы Б.: Инсанат 2007
Асаналиев А., ж. б. Адеп Б.: Билим куту 2012
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
7-класс
Үсөналиев С., Мусаева В. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Исаков Б., ж. б. Кыргыз тили 7–9  (альтернативдүү) Б.: Билим-компьютер 2012
Алымов Б., Муратов А. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Тагаев М.Дж., Симонова О., ж. б. Русский язык Б.: Инсанат 2010, 2003
5 Мейманалиев Т. Литературное чтение Б.: Аль салам 2009
Юсупова А., ж. б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Ибраева Н., Касымов А. Алгебра Б.: Инсанат 2009
Айылчиев А.,  ж. б. Геометрия 7–9 Б.: Билим-компьютер 2011, 2009
Мамбетакунов Э. Физика Б.: Билим-компьютер 2009
Токтогулов С., ж. б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат 2012
Кадыркулов А., ж. б. География 7 кл. Б.: Инсанат 2014, 2007
Өмүрбеков Т., Чоротегин Т. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2013, 2009
Осмонов Ө., ж. б. Орто кылымдын тарыхы Б.: Билим куту 2007
Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015, 2006
Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Токтосунов А., ж.б Биология 7Биология 7-8 Б.: ИнсанатБ.: Инсанат 2015,2006
Назаралиева Ш. Адеп Б.: Инсанат 2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
8-класс
Сапарбаев А., ж. б. Кыргыз тили 8–9 (вариативдүү) Б.: Билим куту 2007
Өмүралиев Б., ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2007
Исаков Б., ж. б. Кыргыз тили 7–9 (альтернативдүү) Б.: Билим-компьютер 2012
Турдугулов А., Оторбаев Б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2013
Исаков Б., ж. б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
Супрун  А., ж. б. Русский язык 8–9 Б.: Инсанат 2012, 2008
Соронкулов Г., Ешенова Н. Литературатурное чтение Б.: Билим-компьютер 2015, 2008
Юсупова А., ж. б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Байзаков А., Саадабаев А., Ыбыкеева Ж. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2009
Айылчиев А., ж. б. Геометрия 7–9 Б.: Билим-компьютер 2009
Рыспаева Б., ж. б. Химия Б.: Инсанат 2013
Молдогазиева С., ж. б. Химия Б.: Инсанат 2012
Исмаилова С., ж. б. Химия Б.: Билим-компьютер 2009
Кособаева Б.М.,  ж.б. Химия Б.: Билим-компьютер 2006
Карашев Т., ж. б. Физика Б.: Билим-компьютер 2008
Токтогулов С., ж. б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат 2012
Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика. 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Өмүрбеков  Т., ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Инсанат 2010
Дөөталиев А., ж. б. Жаңы тарых Б.: Билим-компьютер 2015, 2007
Осмонов А., ж. б. Кыргызстандын физикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
Закиров Н. З., ж. б. Биология 9 Б.: Билим-компьютер 2012
Ботвинников А., ж. б. Чийүү 8–9 Б.: Гл. редакция «Энциклопедия» 2012
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
9-класс
Өмүралиев Б., ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2012, 2007
Исаков Б., ж. б. Кыргыз тили 7–9 (альтернативдүү) Б.: Билим-компьютер 2012
Алымов Б., ж. б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 20122007
Смелкова З., Жидеева К. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012
Юсупова А., ж. б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Иманалиев М., ж. б. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2012
Айылчиев А., ж. б. Геометрия 7-9 Б.: Билим-компьютер 20122006
Рысбаева Б., ж.б. Химия Б.: Инсанат Басмадан чыгышына жараша 2015
Сулайманкулов К.,Кособаева Б. Химия Б.: Билим-компьютер 2006
Рудзитис Г.Э., Фельдман Г. ж. б. Химия Б.: Мектеп 2004
Дөлөткелдиева Т.,Ахматова А., ж.б. Биология Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша 2015
Мамбетакунов Э., ж. б. Физика Б.: Инсанат 2008
Токтогулов С., ж. б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат 2012
Иманкулов М., ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2012
Өмүрзакова Т. Соңку тарых Б.: Учкун 2007
Эсенканов К. Адам жана коом (Укук таануу) Б.: Инсанат 2012
Саалаев О. Мамлекет жана укук Б.: Билим-компьютер 2012
Мусакожоев Ш.,Аджимидинов Н. Экономика Б.: Aditi 2010
Бараталиев Ө., Алымкулова Н. География Б.: Инсанат 2012
Бакиров Н., Исаев А., ж. б. Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы Б.: Инсанат 2007
Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2007, 2015
Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 2007, 2015
Ботвинников А., ж. б. Чийүү 8–9 Б.: Гл. редакция «Энциклопедия» 2012
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
10-класс
Сапарбаев А., ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим куту 2013, 2007
Исаков Б. Кыргыз тили 10–11 (альтернативдүү) Б.: Билим-компьютер 2013, 2007
Асаналиев К., Байгазиев С., Жигитов С., Артыкбаев К. Кыргыз адабияты Б.: Билим куту 2013, 2007
Кундузакова С.А.,Васильев А. ж. б. Русский язык Б.: Континент 2009
Шейман Л. , Сооронкулов Г. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012, 2006
Юсупова А. ж. б. Англис тили 10–11 Б.: Билим-компьютер 2012
Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т. Алгебра жана анализдин башталышы Б.: Билим-компьютер 2010
Бекбоев И., Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А. Геометрия 10–11 Б.:  Aditi  2009
Койчуманов М. К., ж. б. Физика Б.: Инсанат 2008
Молдогазиева С., ж. б. Химия Б.: Инсанат 2008
Рудзитис Р., Фельдман Г. ж. б. Химия Б.: Мектеп 2004
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С. ж. б. Биология 10–11 Б.: Инсанат 2008
Чодураев Т. М., ж. б. География Б.: Инсанат 2012
Мусакожоев Ш., ж. б. Экономика Б.: Инсанат 2012
Осмонов О., ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2012
Осмонов Ө., ж. б. Дүйнө тарыхы (байыркы доордон  тартып  19-к. ортосуна чейин) Б.: Инсанат 2012
Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (1 бөлүк) Б.: Кыргызстан 2004
11-класс
Сапарбаев А., ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2013, 2007
Исаков Б. Кыргыз тили 10–11 (альтернативдүү) Б.: Билим-компьютер 2012
Байгазиев С., ж. б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2013, 2008
Задорожная Н. П.,Идирисова Н.ж. б. Русский язык Б.: Инсанат 2012
Ешенова  Н.А. Русская литература Б.: Кутаалам 2013
Юсупова А., ж. б. Англис тили 10–11 Б.: Билим-компьютер 2012
Иманалиев М., Асанов А.  ж.б. Алгебра Б.: Мамл.тил ж-а энциклопедия борбору 2009
Саламатов Ж., ж. б. Алгебра Б.: Педагогика 2003
Иманалиев М., ж. б. Алгебра жана анализдин башталышы Б.: Энциклопедия 2013
Айылчиев А., ж. б. Геометрия 10–11 Б.: Билим-компьютер 2010
Шаршекеев Ө., ж. б. Астрономия Б.: Энциклопедия 2012
Шаршекеев Ө., ж. б. Физика Б.: Энциклопедия 2012
Кудайбергенов Т., ж. б. Химия Б.: Инсанат 2008
Мырзахматова А., ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2012
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С., ж. б. Биология 10–11 Б.: Инсанат 2008
Осмонов  Ө., ж. б. Дүйнө тарыхы (19-к. ортосунан азыркы учурга чейин) Б.: Инсанат 2012
Осмонов А., ж. б. Геоэкология Б.: Инсанат 2012
Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (2 бөлүк) Б.: Кыргызстан 2004

 

Приложение № 2                                                                                

Перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки Кыргызской Республики на 2015-2016 учебный год для школ с русским языком обучения.  

 

 

 

Авторы учебника Наименование учебника Год изда-ния Издательство Адрес официального сайта издательства
1 класс  
Ветшанова А., Бирюшева О.  и др. Букварь (УМК) 2011 Б.: Кутаалам  
Бетеньков И.М., Горецкий В.Г. Букварь 1998 С-Петербург. Спец. лит-ра  
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е., Дербишева З. К. Русский язык (в 2-х частях) 2013 Бишкек КРСУ —       М.: Просвещение  
Полякова А.В. Русский язык 2012 М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Русская азбука С 1995-2006 и выше М.: Просвещение  
Буйлякеева Р., Алыпсатарова А. и др. Кыргыз тили (УМК) 2011 Б.: Кутаалам  
Мкртчян С. Ш. Математика (УМК)(в 2-х частях) 2011-13 Б.: Учкун  
Моро М.И.,

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

Математика (в 2-х частях) 2003 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Мамбетова З., Архипова Т. В. Родиноведение (УМК) 2011 Б.: Кутаалам  
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
2 класс  
Даувальдер О.В., Качигулова В. Н. Русский язык 2013 отпечатано ОсОО «Принт-Экспрес»  
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е., Дербишева З. К. Русский язык (в 2-х частях) 2013 Бишкек КРСУ — М.: Просвещение  
Рамзаева Т.Г. Русский язык 2003 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Полякова А.В. Русский язык 2003 и выше М.: Просвещение  
Озмитель Е. Е., Власова И.В. Книга для чтения 2013 Б: Азур  
Голованова М.В.,

Горецкий В.Г.

Родная речь (в 2-х частях) 2004 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Дербишева З. К., Нарозя А. Г. Русское слово 2012-13 Б.: КРСУ  
Кенчиева Ч., Сарылбекова З. и др. Кыргызский язык и чтение (УМК) 2013 отпечатано ОсОО «Альмерия»  
Бекбоев И. и др. Математика 2010-11 Б.: Учкун  
Моро М.И.,

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

Математика (в 2-х частях) 2003 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Адилова Г. Родиноведение 2010-11 Б.: Инсанат  
Мамбетова З. Родиноведение 2009 Бишкек  
Касей Мурат и др. Музыка (УМК) 2012-13 Б.: Билим-компьютер  
14 Акматов Д. и др. ИХТ  (УМК) 2012-13 Б.: Билим-компьютер  
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
3 класс  
Даувальдер О.В., Никишкова Л.А. Русский язык (УМК) 2013 М.: Азур  
Рамзаева Т.Г. Русский язык 2004 и выше М.: Просвещение  
Полякова А.В. Русский язык 2003 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Озмитель Е. Е.,  Власова И.В. Книга для чтения (УМК) 2013 Отпечатано ОсОО«St art»  
Голованова М.В. Родная речь (в 2-х частях) 2004 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Буйлякеева Р.К.,

Алыпсатарова А.Р. и др.

Кыргызский язык и чтение (УМК) 2013-14 отпечатано ОсОО «KIRLand»  
Безрукова  А.И. и др. Английский язык 2004 Б.: Инсанат  
Клементьева Т.Б. Английский язык 1997 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Моро М.И.

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

Математика (в 2-х частях) 2010 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Бухова Е. А., Солошенко О. В.,

Шаповалова Е.П.

«Родиноведение» (УМК) 2015 По мере издания Б.: Аркус  
Мамбетова З.,

Иманалиев Ч.

Родиноведение 2005 Б.: Бийикик  
Касей Мурат и  др. Музыка (УМК) 2014 Б.: Билим-компьютер  
Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка 2014 Б.: Билим-компьютер  
Акматов Д., Багдасарян А. ИХТ (УМК) 2012

2014

Б.: Билим-компьютер  
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер

 

 
4 класс  
Калюжная Л.А., Качигулова В.Н. Русский язык (УМК) 2015 Б.: Аркус.

По мере издания

 
Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2-х частях) 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Полякова А.В. Русский язык (в 2-х частях) 2006 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Озмитель Е.Е., Власова И.В. Книга для чтения (УМК) 2015 Б.: Аркус.

По мере издания

 
Голованова М.В. Родная речь (ч.1-2) 2004 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение (в 2-х частях) 2004 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Буйлякеева Р.К., Момункулова З.К. Кыргызский язык и чтение (УМК) 2015 Б.: Аркус.

По мере издания

 
Рысбаев С., Алыбаева Н. Кыргыз тили 2006 и выше Б.: Билим куту  
Безрукова А. И. и др. Английский язык 2004 Б.: Инсанат  
Верещагина И.Н.,

Афанасьева О.В.

Английский язык

(в 2-х частях)

2006 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Моро М.И.,

Бантова М.А.,

Бельтюкова Г.В.

Математика

(в 2-х частях)

2006 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Бухова Е. А.,

Солошенко О. В.,

Шаповалова Е.П.

Родиноведение (УМК) 2015 Б.: Аркус.

По мере издания

 
Мамбетова З.Ж. Родиноведение 2004 и выше Б.: Карловичи  
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир (в 2-х частях) 2006 и выше М.: Просвещение www.1-4.prosv.ru
Акматов Д.,

Багдасарян А.

ИХТ (УМК) 2015 Б.: Билим-компьютер.

По мере издания

 
16 Касей М. и др. Музыка (УМК) 2015 Б.: Билим-компьютер По мере издания  
17 Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
5 класс  
Алымова Н. и др. Кыргыз тили 2006 2015 Б.: Инсанат  
Мусаев А. и др. Кыргыз адабияты 2012 Б.: Инсанат  
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык

(в 2-х частях)

2012 и выше Бишкек —

М.: КРСУ Просвещение

 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык 2004 и выше М.: Просвещение  
Бабайцева В.В. Русский язык 5-9 2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 5-9 2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Коровина В.Я.,

Журавлев В.П.,

Коровин В.И

Литература (в 2-х частях) 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2-х частях) 2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык 2005 М.: АСТ Астрель, С-Петерб. Спец.лит.  
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык 2001 и выше М.: Просвещение  
Верещагина И.Н.,

Афанасьева О.В.

Английский язык 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Виленкин Н.Я.,

Жохов В.И.,

Чесноков А.С.и др.

Математика 2002 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина» www.mnemozina.ru
13, Дорофеев Г.В.,

Шарыгин И.Ф.,

Суворова С.Б. и др.

Математика 2006 и выше  М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Истомина Н.Б. Математика 2006 и выше М.: Ассоциация ХХI век main-school.umk.garmoniya.ru
15 Шарыгин И.Ф.,

Ерганжиева Л.Н.

Математика. Наглядная геометрия 5-6 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
16 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 2006 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина» www.mnemozina.ru
17 Доталиев А. Краткие рассказы по истории Кыргызстана 2009 Б.: Билим-компьютер  
18 Осмонов О. и др. Краткие рассказы по истории Кыргызстана 2013 Б.: Учкун  
19 Мамбетакунов Э., Рязанцева В. Естествознание 2002 и выше Б.: Инсанат  
20 Жумакадырова Ч.Ж., Клевцова В.П. ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
6 класс  
Алымова А. Кыргыз тили 2015

2006

Б.: Инсанат

Б.: Мектеп

 
Усеналиев Т. Кыргыз адабияты 2003-2006 Б.: Билим куту  
Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А. и др.

Русский язык 2012 Бишкек — М.: КРСУ Просвещение  
Полухина В.П.,

Коровина В.Я.,

Журавлев В.П

Литература

(в 2-х частях)

2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Ладыженская Т.А.,

Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык

(в 2-х частях)

2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Баранов М.Т. и др. Русский язык 2006 и выше М.: Просвещение  
Курдюмова Т.Ф. Литература

(в 2-х частях)

2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Коровина В.Я. Литература

(в 2-х частях)

2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык 2002 и выше М.: АСТ Астрель, С-Петерб. спец.лит.  
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык 2001 и выше М.: Просвещение  
Афанасьева О.В. и др. Английский язык 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Виленкин Н.Я.,

Жохов В.И.,

Чесноков А.С. и др.

Математика 2003 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина» www.mnemozina.ru
Дорофеев Г.В.,

Шарыгин И.Ф.,

Суворова С.Б. и др.

Математика 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Истомина Н.Б. Математика 2006 и выше М.: Ассоциация ХХI век main-school.umk.garmoniya.ru
Зубарева И.И.,

Мордкович А.Г.

Математика 6 2006 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина» www.mnemozina.ru
Шарыгин И.Ф.,

Ерганжиева Л.Н.

Математика. Наглядная геометрия 5-6 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Чоротегин Т. и др. История Кыргызстана 2012

2008

Б.: Билим компьютер  
Вигасин А.А. История Древнего мира 2007 и выше Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Викторов В. П.,

Никишов А.И.

Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники 2006 и выше М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»  www.vlados.ru
Корчагина В.А. Биология 6-7 (растения) 1993 и выше М.: Просвещение  
Захаров В.Б.,

Сонин Н.И. и др.

Биология 2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Герасимова Т.П.,

Неклюкова Н.П.

География 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
7 класс  
Мамытов Ж. и др. Кыргыз тили 2012 Б.: Мектеп

Б.: Энциклопедия

 
Оморова А. и др. Кыргыз адабияты 2012 Б.: Кутаалам  
Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык (в 2-х частях) 2012 и выше Бишкек -М.: КРСУ Просвещение  
Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык 2009 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
5 Коровина В.Я.,

Журавлев В.П.,

Коровин В.И.

Литература (в 2-х частях) 2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2-х частях) 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Дорофеев Г.В.,

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.

Алгебра 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык 2002 и выше М.:АСТ Астрель, С-Петерб. спец.лит.  
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык 2001 и выше М.: Просвещение  
Афанасьева О.В. и др. Английский язык 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Юсупова А. и др. Английский язык 2012 Б.: Билим-компьютер  
Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г.,

Нешков К. И., Феоктистов И.Е.

Алгебра 2003 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина»,

М.: Просвещение

www.mnemozina.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Геометрия 7-9 2000 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Погорелов  А.В. Геометрия 7-11 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Погорелов  А.В. Геометрия 7-9 2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Перышкин А.В. Физика 2005 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Мамбетакунов Э. Физика 2009 Б.: Билим-компьютер  
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 2012 М.: Бином www.lbz.ru/books/228/
Угринович Н.Д. Информатика 2014 М.: Бином www.lbz.ru/books/228/
Чоротегин Т. и др. История Кыргызстана 2010

2012

Б.: Билим-компьютер,

Б.: Инсанат.

 
Агибалова Е.В. История Сред.веков 2007 и выше М.: Просвещение  
Никишов А.И., Шарова И.Х. Биология. Животные. 2006 и выше  М.: ВЛАДОС www.vlados.ru
Быховский Е.Е.,

Козлов Е.В.

Биология 7-8 (животные) 2006 и выше М.: Просвещение  
Захаров В.Б.,

Сонин Н.И. и др.

Биология 2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Коринская В.А.,

Душина И.В.,

Щенев В.А.

География 2005 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Жумакадырова Ч.Ж., Клевцова В.П. ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
8 класс  
Ибрагимов С. Кыргыз тили 2006

2000

Б.: Билим куту  
Искакова Д. и др. Кыргыз адабияты 2012 Б.: Кутаалам  
Бархударов С.Г.,

Крючков С.Е.

Русский язык

(в 2-х частях)

2008 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф.,

Колокольцев Е.Н.

Литература

(в 2-х частях)

2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Коровина В.Я.,

Журавлев В.П.,

Коровин В.И.

Литература

(в 2-х частях)

2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Беленький Г.И. Литература 2006 и выше М.: РИФ Антиква  
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык 2005 и выше М.: АСТ Астрель, С-Петерб. Спец.лит.  
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык 2001 и выше М.: Просвещение  
Афанасьева О.В. и др. Английский язык 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Юсупова А. и др. Английский язык 2012 Б.: Билим-компьютер  
Дорофеев Г.В.,

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.

Алгебра 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г.,

Нешков К. И. Феоктистов И.Е.

Алгебра 8 2001 и выше М.: Просвещение www.mnemozina.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Геометрия 7-9 2001 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Погорелов А.В. Геометрия 7-11 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Перышкин А.В. Физика 2005 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 2012 М.: Бином www.lbz.ru/books/228/
Угринович  Н.Д. Информатика 2014 М.: Бином www.lbz.ru/books/228/
Габриэлян О. С. Химия 2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия 2002 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Гузей Л.С.,

Сорокина В.В.

Химия 2008 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Исмаилова С. и др. Химия 2009 Б.: Билим-компьютер  
Цузмер А.М.,

Петришина О.Л.

Биология (человек) 1990 и выше М.: Просвещение  
Батуев А.С. Человек 2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Никишов А.И., Богданов Н.А. Биология. Человек и его здоровье 2014 М.: ВЛАДОС www.vlados.ru
25 Захаров В.Б.,

Сонин Н.И.  и др.

Биология 2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Омурбеков Т. и др. История Кыргызстана 2014

2009

Б.: Инсанат  
Бурин С.Н. Новая история 7-8 (в 2 частях) 1998 и выше М.: Дрофа  
Бакиров Н. и др. География Кыргызстана 8-9 2002 Б.: Мектеп  
Осмонов А.О. Физическая география Кыргызстана 2012 Б.: Инсанат  
Ботвинников А.Д.,

Виноградов В.Н.

Черчение 1992 и выше М.: Просвещение  
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
9 класс  
Абдувалиев И. и др. Кыргыз тили 2012 Б.: Инсанат  
Оморова А. и др. Кыргыз адабияты 2013

2012

Б.: Кыргыз энциклопедиясы  
Бабайцева В.В. Русский язык 5-9 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Бабайцева В.В.,

Чеснокова Л.Д.

Русский язык 8-9 2011 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Бархударов С.Г.,

Крючков С.Е.

Русский язык 2001 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Коровина В.Я.,

Журавлев В.П., Коровин В.И

Литература

(в 2-х частях)

2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф.,

Колокольцев Е.Н.

Литература

(в 2-х частях)

2008 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Маранцман В.Г. Литература 1996 и выше М.: Просвещение  
Ладыженская Т.А.,

Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык

(в 2-х частях)

2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык 2005 и выше М.: АСТ Астрель, С-Петерб. Спец.лит.  
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык 2001 и выше М.: Просвещение  
Афанасьева О.В. и др. Английский язык 2006 и выше М.: Просвещение  
Юсупова А. и др. Английский язык 2012 Б.: Билим-компьютер  
Дорофеев Г.В.,

Бунимович Е.А.,

Суворова С.Б. и др.

Алгебра 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г.,

Нешков К. И., Феоктистов И.Е.

Алгебра 9 2001

1992 и выше

М.: Просвещение www.mnemozina.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.

Геометрия 7-9 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Перышкин А.В.,

Гутник Е.М.

Физика 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Кикоин И.К.,

Кикоин К.К.

Физика 2000 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 2012 М.: Бином www.lbz.ru/books/228/
Угринович Н.Д. Информатика 2014 М.: Бином www.lbz.ru/books/228/
Габриэлян О. С. Химия 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия 2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Гузей Л.С.,

Сорокина В.В.

Химия 2008 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
24. Бакиров Н.Б.,

Исаев А.И.

География 2002 Б.: Мектеп  
Захаров В.Б.,

Сонин Н.И. и др.

Биология 2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Иманкулов М. История Кыргызстана 2014

2006

Б.: Инсанат  
Кредер А.А. Новейшая история 2003 и выше М.: ЦГО  
Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru/umk/5-9
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-9 2012 Б.: Билим-компьютер  
10 класс  
Греков В.Ф. Пособие по русскому языку 2003 и выше М.: Просвещение  
Власенков А.И. и др. Русский язык 10-11 2006 и выше М.: Просвещение  
Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература. Литература

(базов.уровень)

2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Лебедев Ю.В. Русская литература (в 2 частях) 1992 и выше М.: Просвещение  
Юсупова А. и др. Английский язык 2012 Б.: Билим-компьютер  
Старков А.Р. Английский язык 2002 и выше М.: АСТ Астрель, С-Петерб.спец.лит.  
Афанасьева О.В.,

Дули Д. и др.

Английский язык 2003 и выше М.: Просвещение  
Колмогоров А.Н. Алгебра и нач. анализа 1991 и выше М.: Просвещение  
Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 1992 и выше М.: Просвещение  
Погорелов А.В. Геометрия 10-11 2004 и выше М.: Просвещение  
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 2010 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Алимов Ш.А.,

Колягин Ю.М.,

Ткачева М.В.

Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). 10-11 2010 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Виленкин Н.Я.,

Ивашев-Мусатов О.,

Шварцбурд  С.И.

Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс (углубленный уровень) 2004 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина» www.mnemozina.ru
Мякишев Г.Я. Физика (базовый уровень) 1992 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Рудзитис  Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый уровень) 2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Габриэлян О. С.,

Остроумов И.Г.

Пономарев А.

Химия (углубленный уровень) 2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Захаров В.Б.,

Мамонтов С.Г.,

Сонин Н.И.

Биология. Общая биология

(углубленный уровень)

2004 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Каменский А.А.,

Криксунов Е.А.,

Пасечник В.В.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень) 10-11

2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Сивоглазов В.И.,

Агафонова И.Б.,

Захаров В.Б.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень)

2010 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Полянский Ю.И. Общая биология 10-11 2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Максаковский В.П. География (базовый уровень) 2004 и выше М.: Просвещение  
Боголюбов Л.Н. Человек и общество 10-11 2000 и выше М.: Просвещение  
Торогельдиева К. Через гуманизм — к миру 2002 Б.: Шам  
Бреславский В.И. Допризывная подготовка 2004 Бишкек  
Осмонов О. и др. История Кыргызстана 2012 Б.: Инсанат  
Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций 1997 и выше М.: Дрофа  
11 класс  
Греков В.Ф. Пособие по русскому языку 2003 и выше М.: Просвещение  
Власенков А.И. и др. Русский язык 10-11 2006 и выше М.: Просвещение  
Курдюмова Т.Ф. Русский язык и литература. Литература. (базовый уровень) 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Агеносов  В.В. Русский язык и литература. Литература. (углубленный уровень),  (в 2-х частях) 1997 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Баранников А.В. и др. Хрестоматия по литературе (в 2-х частях) 1993 и выше М.: Просвещение  
6 Абылаева Н. и др. Кыргыз тили 2012 Б.: Инсанат  
Искакова Д. и др. Кыргыз адабияты 2013 Б.: Кутаалам  
Старков А.Р.,

Островский В.С.

Английский язык 2002 и выше М.: АСТ Астрель, С-Петерб. спец.лит.  
Юсупова А. и др. Английский язык 2012 Б.: Билим-компьютер  
Афанасьева О.В.,

Дули Д. и др.

Английский язык 2003 и выше М.: Просвещение  
Колмогоров А.Н. Алгебра и нач. анализа 1991 и выше М.: Просвещение  
Алимов Ш.А.,

Колягин Ю.М.,

Ткачева М.В.

Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 10-11 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 2006 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Виленкин Н.Я.,

Ивашев-Мусатов О.,

Шварцбурд С.И.

Алгебра и начала математического анализа, геометрия 11 класс (углубленный уровень) 2006 и выше М.: ИОЦ «Мнемозина» www.mnemozina.ru
Мякишев Г.Я. Физика

(базовый уровень)

2002 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия

(базовый уровень)

2004 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Габриэлян О.С.,

Лысова Г.Г.

Химия (углубленный уровень) 2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Захаров В.Б.,

Мамонтов С.Г.,

Сонин Н.И.

Биология. Общая биология.

(углубленный уровень)

2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Сивоглазов В.И.,

Агафонова И.Б.,

Захаров В.Б.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень)

2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Каменский А.А.,

Криксунов Е.А.,

Пасечник В.В.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень) 10-11

2006 и выше М.: Дрофа www.drofa.ru
Осмонов А. Геоэкология 2003 и выше Б.: МОК  
Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 2002 и выше М.: Просвещение www. prosv.ru
Боголюбов Л.Н. Человек и общество 2000 и выше М.: Просвещение  
Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия 1991 и выше М.: Просвещение  
Левитан Е.П. Астрономия 2006 и выше М.: Просвещение  
Осмонов О. и др. История Кыргызстана 2012 Б.: Инсанат  
Дмитриенко В.П.,

Есаков В.Д.,

Шестаков В.А.

История Отечества 1998 и выше М.: Дрофа  
Боголюбов Л.Н. Человек и общество 10-11 2000 и выше М.: Просвещение  
Кредер А.А. Новейшая история 20 век 1997 и выше М.: Центр гум.обр.  
Сорока-Цюпа О.С. Новейшая история 2004 и выше М.: Просвещение  
Бреславский В.И. Допризывная подготовка молодежи 2004 Бишкек  

 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2015/2016 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Окуу китептинавторлору Окуу китептин аталышы Басмаканасы Чыкканжылы
1 класс
Исманова О., ж.б. Алифбе (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
Буйлякеева Р.К.,Алыпсатарова А., ж.б. Кыргыз тили (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
Кулбаева Г., ж.б. Русский язык (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
Мкртчян С. , ж.б. Математика (ОМК)(1, 2-бөлүм) Б.: Учкун 2011
Мамбетова З.,Архипова Т. В. Родиноведение Б.: Кутаалам 2011
Рысбаев С.,  ж.б. Адеп алиппеси Бишкек 2006
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
2 класс
Кодирова Ф.Б., ж.б. Узбек тили (ОМК) Ош: ЦПУ 2013
Исманова О., ж.б. Адабий укиш (ОМК) Ош: ЦПУ 2013
Аширбаев Т. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2006
Кенчиева Ч.,Сарылбекова З., ж.б. Кыргыз тили жана окуу (ОМК)(1, 2-бөлүм) ОсОО «Альмериядан» басылып чыгарылды 2013
Омурбаева Д. К. Русский язык и чтение  (1, 2-бөлүм) (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2012
Бекбоев И.Ибраева Н., ж.б. Математика Б.: Ректайм 2010
Адилова Г. Табиат Б.: Учкун 2010
Шакиров К.А., ж.б. Тасвирий санат Ош: ЦПУ 2000
Д. Акматов, ж.б. Тасвирий бадиий мехнат (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Касей Мурат, ж.б. Музыка (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Салахов Ж., ж.б. Мусика Ош: ЦПУ 2000
Мавлянов О. Мехнат Ош: ЦПУ 2000
3 класс
Кодирова Ф.,Сайдуллаева Д. Узбек тили Б.: KIRLand 2013
Исманова О.,Салимова Т. Адабий укиш Б.: KIRLand 2013
Буйлякеева Р.К.Алыпсатарова А.Р.

Момункулов З.К.

Кыргызский язык и чтение (1, 2-бөлүм)  (ОМК) ОсОО «KIRLand»басылып чыгарылды 2013
Аширбаев Т. Кыргыз или Ош: ЦПУ 2007
Булатова В.А.,Мусаева Ч.М.,

Шеримбекова А.Ш.

Русский   язык и чтение (в 2-х частях)  (ОМК) Ош: ЦПУ 2013
Абдукаримова А., ж.б. Англис тили Ош: ЦПУ 2000
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 1999
Безрукова  А. И., ж.б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
Бекбоев И., ж.б. Математика Б.: Билим-компьютер 2007
Бухова. Е. А.,Солошенко  О. В.,

Шаповалова Е. П.

Ватаншунослик Ош: ЦПУ 2015Басмадан чыгышына жараша
Касей Мурат,Шамбетова К., ж.б.   Мусика  ( ОМК) Б.: Билим-компьютер 2014
Акматов Д., ж.б. Тасвирий бадиий   (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2014
Ысманова Ж.,  ж.б. Адеп Б.:  МОК 2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
4 класс
Кодирова Ф., ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 20152007
Исманова А.,Камолдинова С.,

Юнусова С.

Узбек абиёти(Адабий укиш) Ош: ЦПУ 2012
Буйлякеева Р.К., ж.б. Кыргыз тили жана окуу  (ОМК) Б.: Аркус 2015Басмадан чыгышына жараша
Назаров А. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 20072004
Задорожная Н. П., ж.б. Русский   язык и чтение  (ОМК) Б.: Аркус 2015Басмадан чыгышына жараша
Махмудова О., ж.б. Русский язык Ош: ЦПУ 2002
Анарбаев А., ж.б. Англис тили Ош: ЦПУ 2002
Безрукова  А. И. ж.б. Английский язык Б.: Инсанат 2004
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 2000
Бекбоев И., ж.б. Математика Б.: Билим-компьютер 2001-2007
Бухова Е. А.,Солошенко  О. В.,

Шаповалова Е.П.

Ватаншунослик  (ОМК) Б.: Аркус 2015Басмадан чыгышына жараша
Мамбетова З., ж.б. Табиатшунослик Ош: ЦПУ 2002-2004
Рыскелдиев К., ж.б. Тасвирий бадиий мехнат Б.: Билим-компьютер 2015Басмадан чыгышына жараша
Шамбетова К., ж.б. Мусика Б.: Билим-компьютер 2015Басмадан чыгышына жараша
Ысманова Ж., ж.б. Адеп Б.: Учкун 2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
5 класс
Нурманов А., ж.б. Она тили Ош: ЦПУ 2010
Турсунов Р., ж.б. Узбек адабиёти Б.: Азур 2010
Акматов Б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2009
Артыкбаев К, ж.б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
Момуналиев  С. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2004
Каменецкая В. Г.,Каменецкая Н.Г. Русское слово (в 2-х частях) Б.: Билим куту 20102003
Анарбаев Э. А ,Абдукаримова М.,

Жусупова Д.

Англис тили Ош: ЦПУ 2010
Бекбоев И., ж.б. Математика Б.: Билим-компьютер 2006
Мамбетакунов Э.Рязанцева В., ж.б. Табиат Ош: ЦПУ 20122005
Дооталиев А. Киргизистон тарихидан кискача хикоялар Б.: Билим-компьютер 2009
Калдыбаева А., ж.б. Адеп Б.: Билим-компьютер 2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
6 класс
Нурманов А., ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 2008
Юлдашев К.Кодиров В., ж.б. Узбек адабиёти Б.: Учкун 2008
Абдувалиев И. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2008
Момуналиев С. , ж.б. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2008
Тагаев М.Симонова О.Г., ж.б. Русский язык Ош: ЦПУ 2008
Симонова О. Г., ж.б. Книга для чтения Б.: Билим куту 20102003
Анарбаев Э.А.., ж.б. Англис тили Б.: Азур 2009
Бекбоев И.,Абдиев А., ж.б. Математика Б.: Билим-компьютер 2012
Бакиров Н., ж.б. Табиий география Б.: Учкун 2008
10 Чоротегин Т., ж.б. Киргизлар ва Киргизстон тарихи Б.: Азур 2010
11 Субанова М., ж.б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
Асаналиев А. ж. б Адеп Б.: Инсанат 2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
7 класс
Мирзохидова М., ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 2012
Холтураев С.Йулдошев К., ж.б. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2012
Ашырбаев Т. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2008
Момуналиев С., ж.б. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2012
Тагаев М., ж.б. Русский язык Б.: Инсанат 2012
Мейманалиев Т. Литературное чтение Б.: Аль салам 2009
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Анарбаев Э.А., ж.б. Англис тили Б.: Азур 2009
Ибраева Н.,Касымов А. Алгебра Б.: Инсанат 2009
Аилчыев А,Бекбоев И., ж.б. Геометрия 7-9 Б.: Билим-компьютер 2011
Мамбетакунов Э. Физика Б.: Билим-компьютер 2009
Токтосунов А., ж.б. Биология 7-8 Б.: Инсанат 2011
Кадыркулов А., ж.б. География 7 Б.: Инсанат 20142007
Орускулов Т.,Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 20152006
Касымалиев  М.,Орускулов Т. Информатика  (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 20152007
Чоротегин Т., ж.б. Киргизистон тарихи Б.: Азур  2010
Осмонов Ө., ж.б. Орто кылымдын тарыхы Б.: Билим куту 2007
Назаралиева Ш. Адеп Б.: Инсанат 2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
8 класс
Мирзохидова М., ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 2012
Махсумханов С., ж.б. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2012
Абдувалиева Б., ж.б. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2012
Момуналиев С., ж.б. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2012
Тагаев М., ж.б. Русский язык Ош: ЦПУ 2012
Соронкулов Г.,Ешенова Н. Литературатурное чтение Б.:Билим-компьютер 20152008
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Байзаков А.,Саадабаев А.,

Ыбыкеева Ж.

Алгебра Б.: Билим-компьютер 2009
Айылчиев А.,Бекбоев И., ж.б. Геометрия Б.: Билим-компьютер 2011
Рисбаева Б., ж.б. Химия Ош: ЦПУ 2015Басмадан чыгышына жараша
Молдогазиева С., ж.б. Химия Б.: Инсанат 2012
Исмаилова С., ж.б. Химия Б.: Билим-компьютер 2009
Кособаева Б.М., ж.б. Химия Б.: Билим-компьютер 2006
Карашев Т., ж.б. Физика Б.: Билим-компьютер 2008
Токтогулов С., ж.б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат 2012
Орускулов Т.,Касымалиев М. Информатика  7–9 Б.: Билим-компьютер 20152007
Касымалиев  М.,Орускулов Т. Информатика  (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 20152007
Омурбеков Т.,  ж.б. Киргизистон тарихи Б.: Азур 2010
Дооталиев А., ж.б. Жаңы тарых Б.: Билим-компьютер 20152007
Осмонов А., ж.б. Кыргызстандын физикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
Бакиров Н., ж.б. Кыргызстан географиясы Б.: Инсанат 2004
Закиров Н. З., ж.б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
Ботвинников А., ж.б. Чийүү 8–9 Б.: Гл.редакция  «Энциклопедия» 2012
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.:Билим-компьютер 2012
9 класс
Нурманов А., ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 2012
Махсумханов С., ж.б. Узбек адабияти Ош: ЦПУ 2012
Абдувалиева Б., ж.б. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2012
Момуналиев С., ж.б. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2012
Смелкова З., ж.б. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Иманалиев М., ж.б. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2012
Айылчиев А., ж.б. Геометрия Б.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ 2011
Сулайманкулов К.Кособаева Б. Химия Б.: Билим-компьютер Ош:ЦПУ 2015Басмадан чыгышына карата
Мамбетакунов Э., ж.б. Физика Б.: Инсанат 2008
Токтогулов С., ж.б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат 2012
Доолоткелдиева Т., ж.б. Биология Б.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ 2015Басмадан чыгышына карата
Бараталиев О.,Алымкулова Н. География Б.: Инсанат 2012
Бакиров Н., ж.б. География Б.: Инсанат 2004
Иманкулов М. Киргизистон тарихи Б.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ 2012
Омурзакова Т. Соңку тарых Б.: Учкун 2007
Эсенканов К. Адам жана коом  (Укук таануу) Б.: Инсанат 2012
Саалаев О. Мамлекет жана укук Б.: Билим-компьютер 2012
Мусакожоев Ш.Аджимидинов Н. Экономика Б.: Aditi 2010
Орускулов Т.,Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 20152007
Касымалиев  М.,Орускулов Т. Информатика  (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 20152007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
10 класс
Нурманов А. Узбек тили Ош: ЦПУ 2014
Махсумханов С. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2014
Тагаева З. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2012
Момуналиев С. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2014
Кундузакова С.А.,Васильев А., ж.б. Русский язык Б.: Континент 2009
Шейман Л., ж.б. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012
Юсупова А., ж.б. Англис тили 10-11 Б.: Билим-компьютер 2012
Саламатов Ж.,Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин башталышы Б.: Билим-компьютер 2010
Бекбоев И.,Борубаев А.А.,

Айылчиев А.А.

Геометрия 10–11 Б.:  Aditi  2009
Койчуманов М. К., ж.б. Физика Б.: Инсанат 2008
Молдогазиева С. М., ж.б. Химия Ош: ЦПУ 2015Басмадан чыгышына карата
Чодураев Т., ж.б. География Б.: Инсанат 2012
Мусакожоев Ш., ж.б. Экономика Б.: Инсанат 2012
Саалаев О. Мамлекет жана укук Б.: Билим-компьютер 2012
Осмонов Ө., ж.б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер  2012
Осмонов Ө., ж.б. Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19-к. ортосуна чейин) Б.: Билим-компьютер  2012
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С., ж.б. Биология 10–11 кл. Б.: Инсанат 2008
18 Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (1-бөлүм) Б.: Кыргызстан 2004
11 класс
Нурмонов А.,Холтураев С.,

Мирзохидова М.

Абдуллаева Д.

Узбек тили Ош: ЦПУ 2014
Максумханов С.,Турсунов Р.,

Юлдошева М.

Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2014
Акматова А., ж.б. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2014
Исаков Б., ж.б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2012
Момуналиев С.,Акматов К. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2014
Задорожная Н. П.,Идрисова С. Русский язык Б.: Инсанат 2012
Ешенова Н., ж.б. Русская литература Б.: Кутаалам 2012
Юсупова А., ж.б. Англис тили 10-11 Б.: Билим-компьютер 2012
Саламатов Ж.,Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин башталышы Б.: Билим-компьютер 2010
Бекбоев И.,Борубаев А.А.,

Айылчиев А.А.

Геометрия. 10–11 Б.:  Aditi  2009
Шаршекеев Ө., ж.б. Физика Б.: Энциклопедия 2012
Шаршекеев Ө., ж.б. Астрономия Б.: Энциклопедия 2012
Кудайбергенов Т., ж.б. Химия Ош: ЦПУ 2015Басмадан чыгышына карата
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С., ж.б. Биология. 10–11 Б.: Инсанат 2008
Осмонов А., ж.б. Геоэкология Б.: Инсанат 2012
Мырзахматова А., ж.б. Киргизистон тарихи Б.: Билим-компьютер 2012
Осмонов  Ө., ж.б. Дүйнө тарыхы (19-к. ортосунан азыркы учурга  чейин) Б.: Инсанат 2012
Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (2-бөлүм) Б.: Кыргызстан 2004

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2015/2016 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Окуу китептинавторлору Окуу китептин аталышы Басмаканасы Чыкканжылы
1 класс
Эшонкулов Ч. , ж.б. Алифбо (ОМК) Б.: Инсанат 2011
Лутфуллоев М. Забони модари Д.: Сарпараст 2005
Эсеналиева К. Кыргыз тили Б.: Кутаалам 2011
Абылаева Н.,Акматов Б. Кыргыз тили Б.: Кутаалам 2011
Кулбаева Г., ж.б. Русский язык Б.: Кутаалам 2011
Мамбетова З.,Архипова Т. В. Ватаншиноси Б.: Кутаалам 2011
Рысбаев С., ж.б. Адеп алиппеси Бишкек 2006
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
2 класс
Шарифов Ф. Забони модари Д.: Фарас 2005
Абдуллаев И. Забони модари Полиграф групп 2005
Чокошева Б. С.,Акунова А. Р. Кыргыз тили  (ОМК) ОсОО «Альмериядан» басылып чыгарылды 2013
Абдухамидова Б.,Рысбаев С. К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу  (ОМК) Б.:Билим-компьютер 2013
Токтомаметов А. Адабий окуу Б.: Билим-компьютер 20102009
Омурбаева Д. К. Русский язык и чтение  (1, 2-бөлүм) (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
Отохонов Р. Математика МТЛ ОРЕС 2005
Бекбоев И.Б Математика Б.: Учкун 2011
Адилова Г. И. Эхсоси ватан Б.: Учкун 2011
Бойназаров Б. Санъат ва мехнат Д.: Офсет 2011
Ысманова Ж.,Мусаева В., ж.б. Адеп Б.: Принт-экспресс 20072013
12 Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
3 класс
Боронов Б. Забони модари МТЛ ОРЕС 2003
Акунова А.Р.,Чокошева Б. С. Кыргыз тили  (ОМК) Б.: Кирланд 2013
Абдухамидова Б. А.,Рысбаев С. К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу  (ОМК) Б.: Полиграфбумресурсы 2014
Булатова В.А.,Шеримбекова А. Ш., ж.б. Русский язык и чтение.  (1, 2-бөлүм) (ОМК) Б.: St art 2013
Безрукова  А. И. ж.б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 1999
Хомидова А. Математика Д.: Сарпараст 2005
Акрамов С. Табиатшнси Д.: Сарпараст 2004
Боронов Б. Одобнма Д.: Сарпараст 2004
Байназаров Б. Санъат ва мехнат Д.: Офсет 2011
Ысманова Ж.,Мусаева В., ж.б. Адеп Б.: Учкун 2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.:Билим-компьютер 2012
4 класс
Лутфуллоев М. Забони модари Сарпараст 2005
Чокошева Б. С.,Акунова А. Р. Кыргыз тили (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
Рысбаев С.К.,Ибраимова К.,

Абдухамидова Б.

Адабий окуу (ОМК) Б.: Аркус 2015
Задорожная Н.П.,Мусаева Ч.Н.,

Таирова Г.К., ж.б.

Русский язык и чтение  (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
Безрукова  А. И. Англис тили Б.: Инсанат 2004
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 2000
Хомидова А. А. Математика МТЛ ОРЕСТ 2013
Акрамов С. Табиатшиноси Сарпараст 2005
Бойназаров Б. Санъат ва мехнат Офсет 2001
Боронов Б. Одобнома Сарпараст 2004
Ысманова Ж., ж.б. Адеп Б.: Учкун 2007
Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
5 класс
Хоскашев Т. Забони модари Душанбе 2000
Мирзод Г. И. Адабиёти точик Матбуот 2005
Койлубаева А.,Койлубаева А. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2015 Басмадан чыгышына жараша
Акматова Б. Н. Кыргыз тили Б.: Start LTD 2009
Артыкбаев К., ж.б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
Каменецкая В. Г.,Каменецкая Н.Г. Русское слово (в 2-х частях) Б.: Билим куту  20102003
Ким Н Англис тили Б.: Учкун 2011
Анарбаев Э. А., ж.б. Англис тили 2010
Кодиров Н. Математика Д.: Офсет 2001
Султонов С. Ботаника Д.: Помпрад групп 2005
Мамбетакунов Э. Табиат тануу Б.: Мектеп 2012
Дооталиев А.К. Таърихи Кыргызстон Б.: Билим-компьютер 2009
Зиёев Т. Таърихи умуми Д.: Сарпараст 2005
Калдыбаева А., ж.б. Адеп Б.: Билим-компьютер 2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.:Билим-компьютер 2012
6 класс
Анваров С. Забони модари Д.: Офсет 2001
Хожиев К. Адабиёти точик Д.: PLEIADES INC 2004
Үсөналиев С. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 20152007
Сманбаев А., ж.б. Биздин адабият Б.: Билим-компьютер 2007
Гусейнова Т.З. Русский язык Д.: Шарки Озод 2006
Тагаев М., ж.б. Русский язык Б.: Билим куту 20102003
Симонова О.Г., ж.б. Книга для чтения Б.: Билим куту 20102003
Ким Н.П. Англис тили Б.: Китеп компани 2004
Абдиев А.,Бекбоев И., ж.б. Математика Б.:  Билим-компьютер 2012
Шарифзода А. Математика Д.: Маориф-фарханг 2004
Субанова М., ж.б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
Султанов С. Ботаника Душанбе 2000
Очилов Х. География Д.: PLEIADES INC 2012
Чоротегин Т., ж.б. Кыргыз тарыхы Б.: Билим-компьютер 2010
Зиёев Т. Таърихи умуми Д.: Сарпараст 2005
Асаналиев А., ж.б. Адеп Б.: Учкун 2012
Исломов С. Касбу хунар Д.: PLEIADES INC 2004
Байназаров Б. Санъти тасвири Д.: Полиграф групп 2005
Асаналиев А., ж.б. Адеп Б.: Билим куту 2012
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
7 класс
Алимов С. Забони модари Д.: PLEIADES INC 2002
Шайхов М. Адабиёти точик Д.: PLEIADES INC 2002
Сапарбаев А. Кыргыз тили Б.: Бийиктик 2002
Абдувалиев Б. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
Момуналиев С. Кыргыз адабияти Б.: Учкун 2012
Тагаев М., ж.б. Русский язык Б: Инсанат 2012
Мейманалиев Т. Литературное чтение Б.: Аль салам 2009
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Сатская Р. Н. Англис тили Д.: PLEIADES INC 2002
Кадиров Н. Алгебра Д.: МТЛ ОРЕС 2005
Айылчиев А., ж.б. Геометрия7–9 Б.: Билим-компьютер 20112009
Мамбетакунов Э., ж.б. Физика Б.: Билим-компьютер 2009
Нормуров Ф. Физика Душанбе 2004
Ятимов К. География Д.: МТЛ ОРЕС 2003
Акрамов С. Зоология Д.: МТЛ ОРЕС 2004
Токтосунов А., ж.б. Биология 7Биология 7-8 Б.: ИнсанатБ.: Инсанат 20152006
Орускулов Т.,Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 20152006
Касымалиев  М.,Орускулов Т. Информатика  (практикум-маселелери)  7–9 Б.: Билим-компьютер 20152007
Чоротегин Т., ж.б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2010
Зиёев Т. Таърихи умуми Д.: Сарпараст 2005
Назаралиева Ш. Адеп Б.: Инсанат 2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.:Билим-компьютер 2012
8 класс
Алимов С. Забони точики Д.: Собириён 2007
Абдувалиев Б. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
Момуналиев С. Кыргыз адабияты Б.: Учкун 2012
Тагаев М., ж.б. Русский язык Ош: ЦПУ 2012
Супрун  А., ж.б. Русский язык  8–9 Б.: Инсанат 20122008
Соронкулов Г.,Ешенова Н. Литературатурное чтение Б.: Билим-компьютер 20152008
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Алиев Б. Алгебра Д.: Маориф-фарханг 2005
Айылчиев А., ж.б. Геометрия 7–9 Б.: Билим-компьютер 20112009
Нормуродов Ф. Физика Б.: Маориф-фарханг 2004
Токтогулов С. Т. Физика Б.: Инсанат 2012
Исмаилова С., ж.б. Химия Б.: Билим-компьютер 2009
Зубайдов И. Химия Д.: Шарки озод 2002
Молдогазиева С. М. Химия Б.: Инсанат 2012
Акрамов С. Зоология Д.: МТЛ ОРЕС 2004
Осмонов А. ж. б Кыргызстан физикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
Бакиров Н., ж.б. Кыргызстан географиясы Б.: Билим-компьютер 2004
Омурбеков Т., ж.б. Кыргызстан тарыхы Б.: Континент 2009
Зиёев Т. Н. Таърихи умуми Д.: МТЛ ОРЕС 2002
Камолов Ф. С. Асосхои техникии компютери Д.: Шарки озод 2004
Чураев Т. К. Накшакаши Душанбе 2004
Ботвиников А. Д. Накшакаши Д.: Энцин борбору 2011
Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы) Б.: Билим-компьютер 2012
9 класс
Мирзод Т. Адабиёт Д.: PLEIADES INC 2004
Абдувалиев Б. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
Момуналиева Б. Кыргыз адабияты Б.:  Учкун 2012
Алимов Б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
Супрун А. Е. Русский язык 8-9 Б.: Инсанат 2012
Смелкова З., ж.б. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Иманалиев М., ж.б. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2012
Айылчиев А., ж.б. Геометрия7–9 Б.: Билим-компьютер 20112009
Токтосунов С. Т. Физика Б.: Инсанат 2012
Салиев Л. Химия Д.: PLEIADES INC 2001
Бараталиев О.,Алымкулова Н. География Б.: Инсанат 2012
Бакиров Н., ж.б. География Б.: Инсанат 2004
Закиров Ж. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
Устаев М. Б. Биология Б.: Start LTD 2001
Давлатов И. Иктисоди бозаргони Д.: Офсет 2002
Иманкулов М. Кыргызстан  тарыхы Б.: Билим-компьютер 2012
Зиёев Т. Н. Таърихи умуми Д.: PLEIADES INC 2012
Рахимзода Х. Маърифати оиладори Д.: МТЛ ОРЕС 2003
Чураев Т. К. Накшакаши Душанбе 2004
Ботвиников А. Д. Накшакаши Д.: Энцин борбору 2011
10 класс
Абылаева Н. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
Асаналиев К.,Байгазиев С. Ж., ж.б. Кыргыз адабияты Б.: Билим куту 20132007
Кундузакова С. Н. Русский язык Б.: Континент 2009
Шейман Л., ж.б. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012
Юсупова А., ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Саламатов Ж. ж. б Алгебра Б.: Билим-компьютер 2010
Айылчиев А., ж.б. Геометрия10–11 Б.: Билим-компьютер  2009
Койчуманов М. К., ж.б. Физика Б.: Инсанат 2008
Молдогазиева С., ж.б. Химия Б.: Инсанат 2008
Рудзитис Р.Фельдман Г., ж.б. Химия Б.: Мектеп 2004
Полянский Ю. И. Биология Д.: Маориф 1985
Чодураев  Т., ж.б. География Б.: Инсанат 2012
Осмонов А. О. География Б.: Учкун 2011
Мусакожоев Ш., ж.б. Экономика Б.: Инсанат 2012
Осмонов О., ж.б. Кыргызстан тарыхы Б.: Инсанат 2012
Осмонов Ө., ж.б. Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19-к. ортосуна чейин) Б.: Инсанат 2012
Зиёев Т. Н. Таърихи умуми Д.: Собириён 2005
Мусакожоев Ш. ж.б. Экономика Б.:  Aditi 2012
Пилон Ж. Инсон шахрванди 10 IFES турар 2006
11 класс
Зайниддинов А. Адабиёти Чахон Д.: ПНК Офсет 2001
Исаков Б., ж.б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2012
Акматова А. А. Кыргыз тили Б.: TRIADA PRINT 2014
Момуналиев С. Кыргыз адабияти Б.: TRIADA PRINT 2014
Задорожная Н. П. ж.б. Русский язык Б.: Инсанат 2012
Эшенова Н. А. Русская литература Б.: Кутаалам 2013
Сатская П. И. ж.б. Англис тили Д.: PLEIADES INC 2003
Юсупова А. З. ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
Гуломов М. Алгебра Д.: ОПЕК 2005
Айылчиев А., ж.б. Геометрия10–11 Б.:Билим-компьютер 2009
Шаршекеев Ө., ж.б. Физика Б.: Учкун 2012
Шаршекеев Ө., ж.б. Астрономия Б.: Учкун 2012
Бандаев С. Химияи органики Д.: Сарпараст 2006
Кудайбергенов Т., ж.б. Химия Б.: Инсанат 2008
Полянский Ю. И. Биология Д.: Маориф 1985
Осмонов А., ж.б. Геоэкология Б.: Инсанат 2012
Мырзахматова А., ж.б. Кыргыз тарыхы Б.: Билим-компьютер 2004-2012
Осмонов О. Ж. Кыргыз тарыхы Б.: Билим-компьютер 2012
Осмонов Ө., ж.б. Дүйнө  тарыхы  (19-к. ортосунан азыркы учурга  чейин) Б.: Инсанат 2012
Пилон Ж. Инсон шахрванди 11 IFES Турар 2006

 

2 Комментарии

  1. Математика жумушчу дептер Автор Бекбоев, Ибраева
    Кыргыз тили жумушчу дептер Автору Акунова (1, 2, 3. болум)
    Мекен таану жумушчу дептер Автору Адилова. Баары 2- класс издеп таппай журом кайдан тапсам болот???

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*