Нет изображения

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 7

Билим–тарбия берүүнүн сапатын  өркүндөтүү,   өлкөбүздүн өнүгүшүнө  салым кошуучу  атуулдарды тарбиялап  өстүрүү бүгүнкү күндө  республикабыздагы   олуттуу  маселелердин бири  болуп эсептелет.  Эл керегине жараган атуулдарды тарбиялоодо башталгыч […]

Нет изображения

ИШТЕРМАНДЫК, БИРИМДИК – МЕКЕН ТИРЕГИ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

(Жалпы билим берүүчү мекемелердин башталгыч класстарында  1-сентябрда өтүлүүчү сабактын болжолдуу үлгүсү) Сабактын максаты: • окуучулар өз мекенин урматтоо, ынтымакта, биримдикте жашоо, эмгекчил, иштерман болуу зарыл […]

Нет изображения

ИШТЕРМАНДЫК ЖАНА БИРИМДИК – МЕКЕН ТИРЕГИ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

(2013-2014-окуу жылдарында Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 5-11-класстары үчүн 1-сентябрда өтүлүүчү сабактын болжолдуу үлгүсү) Сабактын максаты: – Окуучуларга коомдун тынчтыгы, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн эмгек жана […]

Нет изображения

ЧЕТ ТИЛДЕР

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Август кеӊешмеси адат боюнча мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгүндө кездешүүчү эӊ маанилүү маселелерге арналмакчы. Азыркы учурда мектепке компетенттүү, тереӊ билимдүү, эӊ жогорку коомдук статусу бар, окуу-тарбиялык процессти […]

Нет изображения

КӨРКӨМ ӨНӨР, ТЕХНОЛОГИЯ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 1

(Эмгекке үйрөтүү, черчение)   Кыргыз Республикасынын Жалпы билим берүүчү орто мектептеринде Искусство билим берүү областтык тарамынын алкагында Көркөм өнөр предмети өлкөбүздүн келечеги болгон жаш өспүрүмдөрдү […]

Нет изображения

2013-14-окуу жылындагы мугалимдердин август кеӊешмелерине карата орус, өзбек, тажик тилдеринде окуган мектептер үчүн кыргыз тили, адабиятын окутуу боюнча методикалык сунуштар КЫРГЫЗ ТИЛИ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

1. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөнүү проблемалары боюнча   Кыргыз тилин экинчи тил катары  үйрөтүүдө эмнелерге көӊүл бөлүнүүгө тийиш?   Албетте, кыргыз тилин үйрөтүү […]

Нет изображения

МУЗЫКА

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Балдарга музыкалык  билим жана тарбия берүү байыртадан  эле  салт болуп келген. Музыкалык тарбия берүү элдик педагогиканын эӊ башкы бөлүктөрүнүн бири болуп саналат, ошол сыяктуу эле […]

Нет изображения

АДЕП

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Жалы окуу  жылында республиканын жалпы билим берүүчү мектептеринде адеп сабагын окутуу «Кутбилим» газетасына 2013-жылы августта жарыяланган кыргыз, орус, өзбек/тажик тилдүү мектептер үчүн аныкталган Базистик окуу […]

Нет изображения

БИОЛОГИЯ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Бул жаӊы окуу жылында биологияны окутуу 2005-жылы бекитилген мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде алып барылат. 2013-2014 окуу жылы жалпы билим берүүчү мектептерде биологиялык билим берүү […]

Нет изображения

ГЕОГРАФИЯ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 3

Мектепте география предмети жаӊы 2013-2014-окуу жылында өткөн окуу жылында өзгөртүлүп, толукталып чыккан окуу программасынын  негизинде окутулат. Бирок, окуу процессин учурдун талабына, окуучунун муктаждыгына, кызыгуусуна, жөндөмүнө […]

Нет изображения

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Жалпы билим берүүчү предмет катары мектепте физиканы, астрономияны окутуу окуучуларды заманбап техниканын дүйнөсүндө турмушка даярдоодо жана алардын дүйнөгө болгон жалпы көз караштарын калыптандырууда олуттуу мааниге […]

Нет изображения

ЖАРАН ТААНУУ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 3

Өткөн окуу жылынын башында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн демилгеси жана директивалык көрсөтмөсү менен «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарында мектептик окуу жүктөмүн этап-этабы менен кыскартуу жөнүндө» […]

Нет изображения

ХИМИЯ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 1

Химия предмети мектепте окутулуучу башка предметтер сыяктуу эле окуучуларды инсан катары калыптандырат. Мектептин алдына коюлган негизги максаттарга жетүү үчүн химия предметин окутуунун милдеттери окутуунун билим […]

Нет изображения

ТАБИЯТ ТААНУУ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 1

Адам, табият, дүйнө, аалам – ажырагыс бир бүтүн нерсе болгондуктан, табиятты таанып билүү, анын мыйзам-ченемдерин үйрөнүү адамзаттын улуу милдети. Фундаменталдык табигый илимдердин таасири астында  коомдун […]

Нет изображения

ИНФОРМАТИКА

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

I. Жаӊы окуу жылы үчүн негизги документ катары мамлекеттик билим берүү стандарты жана стандарттын негизинде түзүлгөн «Информатика жана Информациялык-коммуникациялык технологиялар» (Информатика жана ИКТ) боюнча окуу […]

Нет изображения

ТАРЫХ

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 12

Эгемендүү Кыргыз Республикасынын билим берүү системасындагы Тарых предметинин бүгүнкү күндөгү орду дүйнөдө жана мамлекетибизде болуп жаткан соӊку саясий-экономикалык, коомдук-маданий өзгөрүүлөрдүн таасири менен аныкталат. Советтер Союзунун […]

Нет изображения

МАТЕМАТИКА

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 2

1.  О задачах обучения предмета математики. Во все времена и в каждой стране математика считалась одним из основных предметов школьного образования. И это не случайно, […]

Нет изображения

МАТЕМАТИКА

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 2

1. Математиканы окутуунун  максаттары   Баардык учурларда  жана ар бир өлкөдө билим берүүдө математика эӊ негизги предмет катары каралып келген. Себеби, математика предмети  окуучулардын  ой […]

Нет изображения

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

“Кыргыз адабияты”  предмети жаш муундун руханий жан дүйнөсүн, эстетикалык аӊ сезимин, көркөм табитин, адептик-ыймандык жүрүм –турумун  калыптандыруучу предмет катары өзгөчө мааниге ээ. Ушундан улам  кыргыз  […]

Нет изображения

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Пятница Август 2nd, 2013 kutbilim 0

Жалпы маселелер Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары таанылгандан кийин бул мамлекеттин түпкү элинин адабиятын окуу – өлкөдө жашаган, иштеген ар бир жарандын милдети. Окутуу орус, өзбек, […]