Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017/2018 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).

100862_medium

 

Окуу китептин авторлору

Авторы учебника

Окуу китептин

аталышы

Наименование учебника

Басмаканасы

Издательство

Чыккан

жылы

Год

издания

1-класс
1. Кубаталиева Б.,

Абыканова А. ж. б.

Алиппе (ОМК) Б.:Кутаалам 2016

2011

2. Рысбаев С. К. Алиппе Б.:Билим-компьютер 2010
3. Кульбаева Г. ж. б. Русский язык (ОМК) Б.:Кутаалам 2011
4. Мкртчян С. Ш. Математика

1, 2-бөлүк (ОМК)

Б.:Учкун 2011
5. Бекбоев Н.,

Ибраева Н.

Математика Б.:Билим-компьютер 2006

 

6. Мамбетова З.,

Архипова Т. В.

Мекен таануу (ОМК) Б.:Кутаалам 2016

2011

7. Исмаилова Г.,

Мамбетова З.

Мекен таануу Б.: Билим-компьютер 2011

2009

8. Рысбаев С. ж. б. Адеп алиппеси Бишкек 2006
9. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
10. Токтобаева Г. Д. Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(кошумча материал)

Б.: St art.Ltd 2015
2-класс
1. Чокошева Б. С.,

Акунова А.Р.

Кыргыз тили (ОМК) Отпечатано ОсОО «Аль-мерия» 2013
2. Рысбаев С. К. Кыргыз тили Б.:Полиграфбумресурсы 2010
3. Абдухамидова Б., Рысбаев С.К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу

(ОМК)

Б.:Билим-компьютер 2013
4. Токтомаметов А. Д. Адабий окуу Б.:Билим-компьютер 2010
5. Омурбаева Д. Б. Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк) (ОМК) Б.:Билим-компьютер 2013
6. Бекбоев И. Б.,

Ибраева Н.

Математика Б.:Билим-компьютер 2011
7. Адилова Г. Мекен таануу Б.:Инсанат 2011
8. Мамбетова З. Мекен таануу Бишкек 2004
9. Ысманова Ж., Мусаева В. ж. б. Адеп Б.:Принт-экспресс 2014
10. Касей М., Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка (ОМК) Б.:Билим-компьютер 2013
11. Акматов Д., Багдасарян А. Көркөм өнөр (ОМК) Б.:Билим-компьютер 2013
12. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
13. Токтобаева Г. Д.

 

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(кошумча материал)

Б.: St art.Ltd 2015
3-класс
1. Акунова А.Р.,Чокошева Б. С. Кыргыз тили (ОМК) Б.: Кирланд 2013
2. Рысбаев С. К., Исакова Ч. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2010
3. Абдухамидова Б. А.,

Рысбаев С. К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу

(ОМК)

Б.: Полиграфбумресурсы 2014
4. Токтомаметов А. Д.,

Субанова Б.

Адабий окуу Б.: Билим-компьютер 2010
5. Булатова В.А.,

Шеримбекова А. Ш.  ж.б.

Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк) (ОМК) Б.: St art.Ltd 2013
6. Красикова В. ж. б. Русская речь Б.: Континент 2010
7. Безрукова А. И. ж. б. Англис тили Б.:Инсанат 2004
8. Шаршекеева К.Д.

Шаршекеева Н.Д.

Англис тили Б.: Мектеп 1999
9. Бекбоев И., Ибраева Н. Математика Б.:Билим-компьютер 2015
10. Бухова. Е. А., Солошенко  О. В.,

Шаповалова Е. П.

Мекен таануу (ОМК) Б.: Аркус

 

     2015

 

11. Мамбетова З. Мекен таануу Б.:Инсанат 2011
12. Ысманова Ж. ж. б. Адеп Б.:  МОК 2007
13. Касей М., Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка

(ОМК)

Б.:Билим-компьютер

 

2015

2014

14. Акматов Д.

 

Көркөм өнөр

(ОМК)

Б.:Билим-компьютер

 

2015

2014

15. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
16. Токтобаева Г. Д.

 

 

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(кошумча материал)

Б.: St art.Ltd 2015
4-класс
1. Чокошева Б. С., Акунова А. Р. Кыргыз тили. (ОМК) Б.: Аркус 2015
2. Шайылдаева С. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер  2009
3. Рысбаев С.К., Ибраимова К.,

Абдухамидова Б.

Адабий окуу (ОМК) Б.:Аркус

 

2015
4. Токтомаметов А. Адабий окуу Б.:Билим-компьютер 2010
5. Задорожная Н.П., Мусаева Ч.Н.,

Таирова Г. К. ж. б.

Русский язык и чтение

(ОМК)

Б.: Аркус

 

2015
6. Илеева К. ж. б. Русская речь Б.: Континент 2010
7. Безрукова А. И. ж. б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
8. Шаршекеева К.Д.

Шаршекеева Н.Д.

Англис тили Б.: Мектеп 2000
9. Бухова Е. А., Солошенко  О.В.,

Шаповалова Е.П.

Мекен таануу (ОМК) Б.: Аркус

 

2015
10. Мамбетова З.  ж. б. Мекен таануу Б.:Билим-компьютер 2009
11. Бекбоев И.Б. ж. б. Математика Б.:Билим-компьютер 2009
12. Ысманова Ж. ж. б. Адеп Б.: Учкун 2007
13. Акматов Д., Багдасарян А. Көркөм өнөр. (ОМК) Б.:Билим-компьютер

 

2015
14. Касей М., Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка (ОМК) Б.:Билим-компьютер

 

2015
15. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
16. Токтобаева Г. Д.

 

 

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(кошумча материал)

Б.: St art.Ltd 2015
5-класс
1. Койлубаева А, Койлубаева А. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер

 

2015
2. Осмонкуло А.,Өмүралиев Б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2007
3. Акматов Б., Мукамбетова А. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер 2010
4. Артыкбаев К., Исаков Б. Биздин адабият Б.: Инсанат 2012
5. Каменецкая В. Г.,

Каменецкая Н.Г.

Русское слово

(1, 2-бөлүм)

Б.: Билим куту  2010

 

6. Абдышева Ч., Балута О. и др. Англис тили Б.: Аркус Басмадан

чыгышына жараша

2017
7. Мамбетакунов Э., Рязанцева В. Табият таануу Б.: Инсанат 2012

 

8. Бекбоев И., Абдиев А., ж.б. Математика Б.: Билим-компьютер 2015
9. Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,

Чесноков А.С. ж.б.

Математика Б.: Мектеп 1995
10. Дөталиев А. ж. б. Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер Б.: Билим-компьютер 2009
11. Осмонов А., Молдокасымов К.

ж. б.

Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелер Б.: Билим-компьютер 2008
12. Калдыбаева А. ж. б. Адеп Б.: Билим-компьютер 2007
13. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
6-класс
1. Үсөналиев С. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2015
2. Исаков  Б. Кыргыз тили

(альтернативдүү)

Б.:Мектеп 2010
3. Сманбаев А. ж. б. Биздин адабият Б.: Билим-компьютер 2007
4. Тагаев М.Дж., Симонова О.Г. Русский язык Б.: Билим куту 2010
5. Симонова О. Г. ж. б. Книга для чтения Б.: Билим куту 2016
6. Ким Н. ж. б. English Б.: Билим куту 2012
7. Бекбоев И., Абдиев А. ж. б. Математика Б.: Билим-компьютер 2012
8. Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,

Чесноков А.С. ж.б.

Математика Б.: Мектеп 1996
9. Субанова М. ж. б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
10. Кулматов Т. Физикалык география Б.:  Инсанат  2012
11. Чоротегин Т.,  Өмүрбеков Т. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер  2008
12. Осмонов Ө. ж.б. Байыркы дүйнө тарыхы Б.: Инсанат 2007
13. Асаналиев А. ж. б. Адеп Б.: Билим куту 2012
14. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
7-класс
1. Үсөналиев С., Мусаева В. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер 2015
2. Исаков Б. ж. б. Кыргыз тили 7–9

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер 2012
3. Алымов Б., Муратов А. Кыргыз адабияты Б.:Билим-компьютер 2015
4. Тагаев М., Симонова О. Русский язык Б.: Инсанат 2010
5. Мейманалиев Т. Литературное чтение Б.:Аль салам 2009
6. Юсупова А. ж. б. English Б.: Билим-компьютер 2012
7. Өмүрбеков Т.,Чоротегин Т. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2013
8. Осмонов Ө. ж. б. Орто кылымдын тарыхы Б.: Билим куту 2017
9. Ибраева Н.,Касымов А. Алгебра Б.: Инсанат 2009
10. Макарычев Ю. Н.,

Миндюк Н. Г.  ж. б.

Алгебра Б.:Мектеп 2003
11. Айылчиев А. ж. б. Геометрия 7–9 Б.: Билим-компьютер 2011
12. Токтосунов А. ж.б Биология 7

Биология 7-8

Б.: Инсанат 2015

2006

13. Кадыркулов А., Алиев З. Материктердин жана океандардын географиясы Б.: Инсанат 2013
14. Мамбетакунов Э. Физика Б.: Билим-компьютер 2009
15. Токтогулов С. ж. б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат     2012
16. Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015
17. Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика (практикум-

маселелери) 7–9

Б.: Билим-компьютер 2015

 

18. Назаралиева Ш. Адеп Б.: Инсанат 2010
19. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
8-класс
1. Иманов А. ж.б. Кыргыз тили 8 Б.:Билим-компьютер 2016
2. Өмүралиев Б. ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2007
3. Исаков Б. Кыргыз тили 7–9

(альтернативдүү)

Б.: Билим-компьютер 2012
4. Исаков Б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
5. Супрун  А. ж. б. Русский язык 8–9 Б.: Инсанат 2012
6. Соронкулов Г.,

Ешенова Н.

Литературное чтение Б.:Билим-компьютер 2015

 

7. Юсупова А. ж. б. English Б.:Билим-компьютер 2012
8. Өмүрбеков  Т. ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Инсанат 2010
9. Дөталиев А. ж. б. Жаңы тарых Б.:Билим-компьютер 2015
10. Байзаков А. ж. б. Алгебра Б.:Билим-компьютер 2009
11. Айылчиев А. ж. б. Геометрия 7–9 Б.: Билим-компьютер 2009
12. Закиров Н. З. ж. б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
13. Осмонов А. ж. б. Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
14. Рыспаева Б. ж. б. Химия Б.: Инсанат 2013
 15. Молдогазиева С., Иманкулова Г. Химия Б.: Инсанат 2012
16. Карашев Т. ж. б. Физика Б.:Билим-компьютер 2008
17. Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика. 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015

 

18. Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика

(практикум-маселелери) 7–9

Б.: Билим-компьютер 2015

 

19. Ботвинников А. ж. б. Чийүү 8–9 Б.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2012
20. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
9-класс
1. Өмүралиев Б. ж. б. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер 2012
2. Иманов А. ж.б. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер 2016
3. Исаков Б. ж. Б. Кыргыз тили 7–9

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер 2012
4. Алымов Б. ж. б. Кыргыз адабияты Б.:Билим-компьютер 2012
5. Смелкова З., Жидеева К. Русская литература Б.:Билим-компьютер 2012
6. Юсупова А. ж. б. Англис тили Б.:Билим-компьютер 2012
7. Иманкулов М. ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер 2012
8. Эгемен Кыргызстан: Кыргызстан орто мектептеринин

9-класстар үчүң “Кыргызстан тарыхы” окуу китебине толуктама

Б.: КББАнын “Билим”

басма борбору

2017
9. Омурзакова Т. Соңку тарых Б.: Имак офсет

Басмаканадан

чыгышына жараша

2017

 

10. Эсенканов К. Адам жана коом

(Укук таануу)

Б.: Инсанат 2012
11. Саалаев Ө. Мамлекет жана укук Б.: Билим-компьютер 2012
12. Мусакожоев Ш.,

Аджимидинов Н.

Экономика Б.: Aditi 2010
13. Иманалиев М. ж. б. Алгебра Б.:Билим-компьютер 2012
14. Айылчиев А. ж. б. Геометрия 7-9 Б.:Билим-компьютер 2012
15. Долоткелдиева Т.

Ахматова А. ж.б.

Биология Б.:Билим-компьютер

 

2015
16. Бараталиев Ө., Алымкулова Н. Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык

географиясы

Б.: Инсанат 2012
17. Мамбетакунов Э. ж. б. Физика Б.: Инсанат 2008
18. Кудайбергенов Т., Рысбаева Б. ж.б. Химия Б.: Инсанат 2015
19. Рудзитис Г.Э.,

Фельдман Г. ж. б.

Химия Б.: Мектеп 2004
20. Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015

 

21. Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика

(практикум-маселелери) 7–9

Б.: Билим-компьютер 2015

 

22. Ботвинников А. ж. б. Чийүү 8–9 Б.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2012
23. Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер 2012
10-класс
1. Өмүралиева С., Сапарбаев А.  ж. б. Кыргыз тили Б.:Билим куту 2013
2. Исаков Б.

 

Кыргыз тили 10–11

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер 2013

 

3. Асаналиев К., Байгазиев С. ж. б. Кыргыз адабияты Б.: Билим куту 2013
4. Кундузакова С.А., Васильев А. Русский язык Б.: Континент 2009
5. Шейман Л.   ж. б. Русская литература Б.: Билим-компьютер 2012
6. Юсупова А. ж. б. English 10–11 Б.: Билим-компьютер 2012
7. Осмонов Ө. ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.:Билим-компьютер 2012
8. Осмонов Ө. ж. б. Дүйнө тарыхы: урунттуу учурлар Б.: Инсанат 2012
9. Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетти

башкарууга катышу (1 бөлүк)

Б.:Кыргызстан 2004
10. Мусакожоев Ш. ж. б. Экономика Б.: Инсанат 2012
11. Саламатов Ж., Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин

башталышы

Б.: Билим-компьютер 2010
12. Колмогоров А. Н.,

Саламатов Ж. ж.б.

Алгебра жана анализдин

башталышы

Б.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2009
13. Бекбоев И., Борубаев А.А.,

Айылчиев А.А.

Геометрия 10–11 Б.:  Aditi  2009
14. Токтосунов А. Т.,ж. б. Биология 10–11 Б.: Инсанат 2008
15. Чодураев Т. М. Дүйнөнүн  социалдык-экономикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
16. Койчуманов М. К. ж. б. Физика Б.: Инсанат 2008
17. Молдогазиева С. ж. б. Химия Б.: Инсанат 2008
18. Рудзитис Р., Фельдман Г. ж. б. Химия Б.: Мектеп 2004
11-класс
1. Эгембердиев Р., Сапарбаев А. ж. б. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер 2013
2. Исаков Б. Кыргыз тили 10–11

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер 2012
3. Артыкбаев К. ж. б. Кыргыз адабияты Б.:Билим-компьютер 2013
4. Задорожная Н. П. Идирисова Н. Русский язык Б.: Инсанат 2012
5. Ешенова  Н.А. Русская литература Б.: Кутаалам 2013
6. Юсупова А. ж. б. English 10–11 Б.:Билим-компьютер 2012
7. Мырзахматова А., Осмонов Ө. Кыргызстан тарыхы: урунттуу учурлар Б.: Билим-компьютер 2012
8. Элебесова А., Осмонов  Ө. Дүйнө тарыхы

(19-к. ортосунан-биздин күндөргө

чейин)

Б.: Инсанат 2012
9. Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетти

башкарууга катышу (2 бөлүк)

Б.:Кыргызстан 2004
10. Иманалиев М.  Асанов А.  ж. б. Алгебра жана анализдин

башталышы

Б.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2013

 

11. Колмогоров А.Н.,

Иманалиев М., Асанов А.  ж. б.

Алгебра жана анализдин

башталышы

Б.: Мектеп

 

2009
12. Айылчиев А. ж. б. Геометрия 10–11 Б.:Билим-компьютер  2010
13. Токтосунов А. Т.,ж. б. Биология 10–11 Б.: Инсанат 2008
14. Чодураев Т. М. ж. б. География Б.: Инсанат 2012
15. Осмонов А. ж. б. Геоэкология Б.: Инсанат 2012
16. Шаршекеев Ө. ж. б. Астрономия Б.:Энциклопедия 2012
17. Шаршекеев Ө. ж. б. Физика Б.:Энциклопедия 2012
18. Кудайбергенов Т. ж. б. Химия Б.: Инсанат 2008

 

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*