“ӨЛКӨБҮЗДҮН ЖАҢЫ БАГЫТТА ӨНҮГҮҮСҮНӨ ӨЗ САЛЫМЫМДЫ КОШКУМ КЕЛЕТ”

Сабактын максаты

  • Окуп-үйрөнгөн материалдын негизинде ар бир адамдын өлкөнүн өнүгүүсүндөгү ролу жана жоопкерчилиги жөнүндө жыйынтык чыгарат;
  • Турмуштук тажрыйбалардан мисал келтирип, адамдын ишмердүүлүгү адептик нормаларга негизделе тургандыгын далилдейт;
  • Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды баалап, алардын адамдын, коомдун жана мамлекеттин турмушундагы ролу жөнүндө жыйынтык чыгарат.

Сабактын тиби:  Билим, көндүм жана ыкмаларды комплекстүү колдонуу сабагы

Колдонулуучу усулдар: Ассоциациялык (байланыштыруу) катарды куруу, топтордо иштөө, презентацилоо, “Телеграмма” рефлексиясы

Сабактын формасы: Ишмердүүлүккө негизделген практикалык сабак

Сабактын жабдылышы: Компьютер, проектор, экран (интерактивдүү доска), презентация, жолдун сүрөтү тартылган ватман, маркер ж.б.                        

Сабактын жүрүшү

Сабактын этаптары жана методдору  

Мугалимдин ишмердүүлүгү

 

Окуучулардын ишмердүүлүгү

 

Убактысы

Уюштуруу учуру Мугалимдин окуучулар менен саламдашуусу жана жаңы окуу жылы менен куттуктоосу.

Урматтуу окуучулар, силерди 2017-2018-окуу жылыңардын башталышы жана 1-сентябрь БИЛИМ КҮНҮ менен куттуктайм!

Анда эмесе, урматтуу окуучулар, алгачкы сабагыбызды Кыргыз Республикасынын Гимни менен баштайлы.

Саламдашуу жана жаңы окуу жылынын башталышы менен мугалимди куттуктоо.

Окуучулар Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимнин ырдашат.

Ак мөңгүлүү аска тоолор, талаалар,

Элибиздин жаны менен барабар.

Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,

Сактап келди биздин ата-бабалар.

Алгалай бер, кыргыз эл,

Азаттыктын жолунда.

Өркүндөй бер, өсө бер,

Өз тагдырың колуңда.

 

 

5 мүнөт

Чакырык стадиясы

 

Ангемелешүү. Ассоциялык катарды түзүү

Балдар, биз бүгүн Кыргызстан жана анын өнүгүүсүнө ар кимибиз кандай салым кошобуз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз.

Силер биздин өлкө 2040-ж. чейин иштөөчү жаны программа кабыл алгандыгын телевизордон көргөн же Интернеттен окуган болушунар керек. Бул программа “Таза коом” деп аталат.

 

Сабакты улантуудан мурда, мен силерден бул сөз айкашы эмне менен байланышарын (ассоциация болорун) атап беришиңерди сураймын. Мисалы, кандай байланыш болушу мүмкүн? (Ассоциациялар доскага жазылат).

 

Кантип ойлойсунар мыкты коомду куруу үчүн Кыргызстандын жараны кандай болушу керек?

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулар өздөрүндө жаралган байланыштарды аташат (мисалы, коррупция жок коом, жерди тазалыкта сактоо коому, таза шайлоо коому, тазалык коому ж.б.).

 

Окуучулар адамдын/жарандын сапаттарын айтышат (мисалы, акыйкаттуулук, өзүнө жоопкерчиликти ала билүү, патриоттуулук, өзүнүн жарандык милдетин аткаруу ж.б.)

5 мүнөт
Ой-жүгүртүү стадиясы

 

Мугалимдин презентациясы

Мугалим окуучулардын жооптору үчүн ыраазычылык билдирип, “Таза коом” прораммасынын милдеттери жөнүндө презентацияны көрүүнү сунуштайт же айтып берет.

Презентация Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Кут билим” газетасынын сайтында жайгаштырылган. Окуучуларга сунушталган презентациянын слайды 5-6дан ашпоосу керек. Презентация класска жана сабактын максатына жараша көрсөтүлөт.

Эгер презентацияны көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болбосо, мугалим “Таза коом” программасы жөнүндө оозеки айтып берүүсү керек. Ушул эле этапта окуучуларды топторго бөлүп, аларга презентациянын негизинде түзүлгөн маалымат кагаздарын берүү сунушталат.

Презентациядан кийин мугалим эксперттик топ Таза коомдун “жол картасын” түзүп жаткандыгын жана ал 2017-жылдын 1-октябрында бүтө тургандыгын маалымдайт.

– Келгиле, биз силер менен эксперттик топ катары өлкөнүн өнүгүсүнө болгон өзүбүздүн көз карашыбызды чагылдырып көрөлү.

(Сабакты өткөрүүнүн бир варианты катары мугалим Кыргыз Республикасынын 2018-2022-жж. аралыгындагы Аймактар боюнча саясаты концепциясынын (www.gov.kg/?pade_id=92323) материалынын негизинде иштөөнү тандап алса болот).

Мугалим жолдун сүрөтү тартылган ватманды доскага илет.

– Бардык мезгилде, айрыкча өлкө жаны жашоого жетүү милдетин койгондо, алдыга жүрүү кыйынчылык менен коштолгон. Силердин милдетинер 3төн 5ке чейин жол белгилерин ойлоп таап, сүрөтүн тартып, эң маанилүү деп эсептеген жолдун пункттарына коюп чыккыла.

О.э. жол белгилерин талкуулап жатканда анын жаран үчүн маанисин, аны ишке ашырууда кандай сапаттар керектигин эске алгыла. Анткени, биз баардыгыбыз биригип Таза коомду курабыз.

Окуучулар презентацияны көрүшөт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулар топторго бөлүнөт.

 

 

 

 

 

 

Топтор өз лидерин, спикерин, хронометристти жана сүрөтчүсүн аныктап алса болот.

 

10 мүнөт
“Жол белгилери” менен иштөө Мугалим окуучулардын ишмердүүлүгүнө көз салып  карап турат. Окуучулар топтордо иштешет. 10 мүнөт
“Жол белгилеринин” презентациясы жана Таза коом үчүн Кыргызстандын жол картасын түзүү Мугалим ар бир топко сөз берип, презентациянын убактысын жана окуучулардын чыгууларын көзөмөлдөп турат.

Ар бир презентациядан кийин тактоо жана толуктоо үчүн 1-2 суроо даярдоо сунушталат.

Топтор өз эмгектерин презентациялап, келечекте өздөрүн кесиптик жана адамдык сапаттар боюнча кандай элестетишет, түшүндүрүп беришет 12 мүнөт
Рефлексия.

“Телеграмма”

Сабакты жыйынтыктап жатып, “телеграфтык стилде” ар бириңер бул сабакта силер үчүн эмне маанилүү болду, эмнени үйрөндүнөр, жазып бергиле, 5 сөздөн ашпасын. Окуучулар жазышат. 3 мүнөт

 

Иштеп чыккандар: Иманкулов М., Доталиев А., Калеев У.Э.

 “КАКОЙ ВКЛАД Я МОГУ ВНЕСТИ В РАЗВИТИЕ СВОЕЙ СТРАНЫ?”

 Цель урока

  • На основе изученного материала, делает обоснованные выводы о роли и ответственности каждого человека в развитии страны;
  • Используя примеры из жизни, доказывает, что в основе деятельности человека должны лежать нравственные нормы.
  • Может оценивать факты и события, происходящие в Кыргызстане и мире, и делать выводы об их роли и месте в жизни каждого человека, общества и государства;

Тип урока:  урок комплексного применения знаний, умений, навыков

Применяемые методы: построение ассоциативного ряда, работа с презентацией, работа в группах, рефлексия “Телеграмма”

Форма урока: урок-практикум с элементами деловой игры

Ресурсы: Компьютер, проектор, экран (интерактивная доска), презентация, ватман с рисунком дороги, маркеры и др.

                                                                                           Ход урока

Этапы урока и методы проведения  

Деятельность учителя

 

 

Деятельность учащихся

 

Время

Организационный момент Приветствие учителем учащихся и поздравление с Новым учебным годом.

“Дорогие ребята, поздравляю вас с началом нового 2017-2018-учебного года и Днем знаний!”

Давайте начнем наш первый урок с Гимна Кыргызской Республики.

Учащиеся благодарят и также поздравляют учителя с Днем знаний.

Учащиеся поют гимн Кыргызской Республики.

Ак мөңгүлүү аска тоолор, талаалар,

Элибиздин жаны менен барабар.

Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,

Сактап келди биздин ата-бабалар.

Алгалай бер, кыргыз эл,

Азаттыктын жолунда.

Өркүндөй бер, өсө бер,

Өз тагдырың колуңда.

 

 

5 мин

Стадия вызова

 

Беседа. Построение ассоциативного ряда

Ребята, сегодня на уроке мы поговорим о нашем Кыргызстане и о том, какой вклад каждый из нас может внести в его развитие.

Вы наверняка слышали по телевизору или читали в Интернете, что наша страна приняла новую программу, которая будет действовать до 2040 года. Она называется “Таза коом” – “Чистое общество”.

 

Прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу попросить вас назвать мне ассоциации, которые вызывает у вас это словосочетание. (Ассоциации записываются на доске).

 

 

А как вы думете, каким должен быть человек, гражданин Кыргызстана, чтобы такое общество было построено?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся называют появившиеся у них ассоциации (например – общество без коррупции, общество, которое сохраняет чистой землю, общество, где все выборы и другие акции проходят прозрачно, место, где не сорят и т.д.)

Учащиеся называют качества человека/гражданина (например, честность, умение брать на себя ответственность, патриотизм, выполнение своего гражданского долга и т.д.)

5 минут
Стадия размышления.

 

Установочное объяснение/ презентация учителя

Учитель благодарит учеников за их высказывания и предлагает посмотреть презентацию (или послушать рассказ) о том, какие задачи ставит перед страной программа “Таза коом”. Презентация (доступна на сайте Министерства образования и науки КРи газеты “Кут билим”) может трансформироваться в зависимости от класса и поставленной учителем цели урока. Общее  количество использованных для презентации слайдов не должно превышать 5-6.

Если организовать показ презентации невозможно, учитель может рассказать о программе “Таза коом” или уже на этом этапе разбить учащихся на группы и раздать каждой группе информационные листы, составленные на основе презентации, а затем организовать основную работу в группах.

Завершая показ слайдов, учитель может сказать учащимся, что в настоящее время группы экспертов разрабатвают “дорожную карту” Таза коом, которая должна быть готова к 1 октября 2017 года.

– Давайте и мы попробуем примерить на себя роли экспертов и предложить свое видение развития страны. (Как вариант проведения урока учитель может предложить поработать на материале региона. В этом случае может быть привлечен материал Концепции региональной политики  Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов. – www.gov.kg/?pade_id=923238&land=ru, www.gov.kg/?pade_id=92323 –на кырг. языке).

(Учитель открывает или вывешивает на доску ватман  с нарисованной извилистой дорогой).

– Во все времена движение вперед было трудным делом, особенно, если страна ставила перед собой задачу достичь нового качества жизни.

Ваша задача – придумать и нарисовать от 3 до 5 дорожных знаков,  чтобы затем прикрепить в тех пунктах дороги, которые вы считаете самыми важными.

Для этой работы мы разделимся на группы.

Однако я попрошу вас, когда вы будете обсуждать дорожные знаки, обсудить также вопрос о том, какие качества вам как человеку, гражданину и будущему профессионалу нужны для того, чтобы эти дорожные знаки имели смысл, потому что только все вместе мы можем построить Чистое общество.

Ученики смотрят презентацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делятся на группы.

Для эффективной работы желательно, чтобы группы определили лидера, спикера, хронометриста, художника.

 

10 минут
Работа над “Дорожными знаками” Учитель наблюдает за работой учащихся. Учащиеся работают в группах. 10 минут
Презентация “Дорожных знаков” и создание общей карты движения Кыргызстана к Таза коом Учитель предоставляет слово каждой группе, следит за временем презентации, модерирует выступления учащихся.

При наличии времени и при необходимости после каждой презентации можно предложить классу задать выступающей группе 1-2 вопроса с блиц-ответами.

Группы презентуют наработки, объясняя, почему они предлагают именно такие знаки, а также говорят о том, какими они видят себя в будущем – как с точки зрения профессий, так и с точки зрения человеческих качеств. 12 минут
Рефлексия.

Прием “Телеграмма”

Подводя итоги урока, прошу вас “в телеграфном стиле” сказать (или написать), что оказалось для вас самым важным на занятии, чему научились. Максимум –5 слов. 3 минуты

 

Разработали: Иманкулов М., Доталиев А., Калеев У.Э.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*