Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017/2018 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

100862_medium

100862_medium

Окуу китептин авторлору

Окуу китептин аталышы

Басмаканасы

Чыккан жылы

1 класс
1. Эшонкулов Ч.  Ж. б. Алифбо (ОМК) Б.: Инсанат 2011
2. Лутфуллоев М. Забони модари Д.:Сарпараст 2005
3. Эсеналиева К.  Кыргыз тили Б.: Кутаалам 2011
4. Абылаева Н., Акматов Б.  Кыргыз тили Б.: Кутаалам 2011
5. Кулбаева Г. ж. б. Русский язык Б.: Кутаалам 2011
6. Мамбетова З., Архипова Т. В. Ватаншиноси Б.: Кутаалам 2011
7. Рысбаев С.  ж. Б. Адеп алиппеси Бишкек 2006
8. Жумакадырова Ч. Ж., Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
2-класс
1. Шарифов Ф. Забони модари Д.:Фарас 2005
2. Абдуллаев И. Забони модари Полиграф групп 2005
3. Чокошева Б. С., Акунова А. Р. Кыргыз тили (ОМК) ОсОО «Альмерия»дан басысылып чыгарылды 2013
4. Абдухамидова Б.,  Рысбаев С. К., Ибраимова К. Адабий окуу (ОМК) Б.:Билим-компьютер 2013
5. Токтомаметов А. Адабий окуу Б.:Билим-компьютер 2010 2009
6. Омурбаева Д. К. Русский язык и чтение (1, 2-бөлүк) (ОМК) Б.:Билим-компьютер 2013
7. Отохонов Р. Математика МТЛ ОРЕС 2005
8. Бекбоев И.Б Математика Б.:Учкун 2011
9. Адилова Г. И. Эхсоси ватан Б.:Учкун 2011
10. Бойназаров Б. Санъат ва мехнат Д.: Офсет 2011
11. Ысманова Ж.,  Мусаева В. Ж. б. Адеп Б.:Принт-экспресс 2007 2013
12. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
3-класс
1. Боронов Б. Забони модари МТЛ ОРЕС 2003
2. Акунова А.Р., Чокошева Б. С. Кыргыз тили  (ОМК) Б.: Кирланд 2013
3. Абдухамидова Б. А., Рысбаев С. К., Ибраимова К. Адабий окуу  (ОМК) Б.: Полиграфбумресурсы 2014
4. Булатова В.А., Шеримбекова А. Ш.ж.б. Русский язык и чтение.  (1, 2-бөлүм) (ОМК) Б.: St art 2013
5. Безрукова  А. И. ж.б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
6. Шаршекеева К.Д. Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 1999
7. Хомидова А. Математика Д.: Сарпараст 2005
8. Акрамов С. Табиатшиноси Д.: Сарпараст 2004
9. Боронов Б. Одобнма Д.: Сарпараст 2004
10. Байназаров Б. Санъат ва мехнат Д.: Офсет 2011
11. Ысманова Ж., Мусаева В. Ж. б. Адеп Б.:Учкун 2007
12. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
4-класс
1. Лутфуллоев М. Забони модари Сарпараст 2005
2. Чокошева Б. С., Акунова А. Р. Кыргыз тили. (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
3. Рысбаев С.К., Ибраимова К., Абдухамидова Б. Адабий окуу. (ОМК) Б.:Аркус 2015
4. Задорожная Н.П., Мусаева Ч.Н., Таирова Г.К. ж. Б. Русский язык и чтение  (ОМК) Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша 2015
5. Безрукова  А. И. Англис тили Б.: Инсанат 2004
6. Шаршекеева К.Д. Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 2000
7. Хомидова А. А. Математика МТЛ ОРЕСТ 2013
8. Акрамов С. Табиатшиноси Сарпараст 2005
9. Бойназаров Б. Санъат ва мехнат Офсет 2001
10. Боронов Б. Одобнома Сарпараст 2004
11. Ысманова Ж. ж. б. Адеп Б.: Учкун 2007
12. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
5 класс
1. Хоскашев Т. Забони модари Душанбе 2000
2. Мирзод Г. И. Адабиёти точик Матбуот 2005
3. Койлубаева А., Койлубаева А. Кыргыз тили Б.:Билим-компьютер 2015 Басмадан чыгышына жараша
4. Акматова Б. Н. Кыргыз тили Б.: Start LTD 2009
5. Артыкбаев К.  ж. б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
6. Каменецкая В. Г.,  Каменецкая Н.Г. Русское слово (в 2-х частях) Б.: Билим куту  2010 2003
7. Ким Н Англис тили Б.: Учкун 2011
8. Анарбаев Э. А. ж. б. Англис тили 2010
9. Кодиров Н Математика Д.: Офсет 2001
10. Султонов С Ботаника Д.: Помпрад групп 2005
11. Мамбетакунов Э Табиат тануу Б.: Мектеп 2012
12. Дооталиев А К Таърихи Кыргызстон Б.: Билим-компьютер 2009
13. Зиёев Т Таърихи умуми Д.: Сарпараст 2005
14. Калдыбаева А. ж. б. Адеп Б.: Билим-компьютер 2007
15. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
6 класс
1. Анваров С. Забони модари Д.: Офсет 2001
2. Хожиев К. Адабиёти точик Д.: PLEIADES INC 2004
3. Усөналиев С. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2015 2007
4. Сманбаев А. ж. б. Биздин адабият Б.: Билим-компьютер 2007
5. Гусейнова Т. З. Русский язык Д.: Шарки Озод 2006
6. Тагаев М. ж. б. Русский язык Б.: Билим куту 2010 2003
7. Симонова О.Г. ж. б. Книга для чтения Б.: Билим куту 2010 2003
8. Ким Н.П. Англис тили Б.: Китеп компани 2004
9. Абдиев А.,  Бекбоев И. ж. б. Математика Б.: Билим-компьютер 2012
10. Шарифзода А. Математика Д.: Маориф-фарханг 2004
11. Субанова М. ж. б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
12. Султанов С. Ботаника Душанбе 2000
13. Очилов Х. География Д.: PLEIADES INC 2012
14. Чоротегин Т. ж. б. Кыргыз тарыхы Б.: Билим-компьютер 2010
15. Зиёев Т. Таърихи умуми Д.: Сарпараст 2005
16. Асаналиев А. ж. б. Адеп Б.: Учкун 2012
17. Исломов С. Касбу хунар Д.: PLEIADES INC 2004
18. Байназаров Б. Санъти тасвири Д.: Полиграф групп 2005
19. Асаналиев А. ж. б. Адеп Б.: Билим куту 2012
7 класс
1. Алимов С. Забони модари Д.: PLEIADES INC 2002
2. Шайхов М. Адабиёти точик Д.: PLEIADES INC 2002
3. Сапарбаев А. Кыргыз тили Б.: Бийиктик 2002
4. Абдувалиев Б. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
5. Момуналиев С. Кыргыз адабияти Б.: Учкун 2012
6.

Тагаев М. ж. б.

Русский язык Б.: Инсанат 2012
7. Мейманалиев Т. Литературное чтение Б.:Аль салам 2009
8.

Юсупова А. ж.б.

Англис тили

Билим-компьютер

2012

9. Сатская Р. Н. Англис тили Д.: PLEIADES INC 2002
10. Кадиров Н. Алгебра Д.: МТЛ ОРЕС 2005
11. Айылчиев А.  ж. б. Геометрия. 7–9 Б.: Билим-компьютер 2011 2009
12. Мамбетакунов Э. ж. б. Физика Б.: Билим-компьютер 2009
13. Нормуров Ф. Физика Душанбе 2004
14. Ятимов К. География Д.: МТЛ ОРЕС 2003
15. Акрамов С. Зоология Д.: МТЛ ОРЕС 2004
16. Токтосунов А. ж.б Биология 7 Биология 7-8 Б.: Инсанат Б.: Инсанат 2015 2006
17. Орускулов Т.,  Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2006
18. Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика (практикум-маселелери)  7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2007
19.

Чоротегин Т.  ж. б.

Кыргызстан тарыхы

Б.: Билим-компьютер

2010

20. Зиёев Т. Таърихи умуми Д.: Сарпараст 2005
21. Назаралиева Ш. Адеп Б.: Инсанат 2010
8 класс
1. Алимов С. Забони точики Д.: Собириён 2007
2. Абдувалиев Б. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
3. Момуналиев С. Кыргыз адабияты Б.: Учкун 2012
4.

Тагаев М. ж. б.

Русский язык Ош: ЦПУ 2012
5. Супрун  А. ж. б. Русский язык  8–9 Б.: Инсанат 2012 2008
6. Соронкулов Г., Ешенова Н. Литературатурное чтение Б.:Билим-компьютер 2015 2008
7.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

8. Алиев Б. Алгебра Д.: Маориф-фарханг 2005
9. Айылчиев А. ж. б. Геометрия  7–9 Б.: Билим-компьютер 2011 2009
10. Нормуродов Ф. Физика Б.: Маориф-фарханг 2004
11. Токтогулов С. Т. Физика Б.: Инсанат 2012
12. Исмаилова С. ж. б. Химия Б.: Билим-компьютер 2009
13. Зубайдов И. Химия Д.: Шарки озод 2002
14. Молдогазиева С. М. Химия Б.: Инсанат 2012
15. Акрамов С. Зоология Д.: МТЛ ОРЕС 2004
16. Осмонов А. ж. б Кыргызстан физикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
17. Бакиров Н. ж. б. Кыргызстан географиясы Б.: Билим-компьютер 2004
18. Омурбеков Т. ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Континент 2009
19. Зиёев Т. Н. Таърихи умуми Д.: МТЛ ОРЕС 2002
20. Камолов Ф. С. Асосхои техникии компютери Д.: Шарки озод 2004
21. Чураев Т. К. Накшакаши Душанбе 2004
22. Ботвиников А. Д. Накшакаши Д.: Энцин борбору 2011
9 класс
1. Мирзод Т. Адабиёт Д.: PLEIADES INC 2004
2. Абдувалиев Б. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
3. Момуналиева Б. Кыргыз адабияты Б.:  Учкун 2012
4. Алимов Б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
5. Супрун А. Е. Русский язык 8-9 Б.: Инсанат 2012
6.

Смелкова З. ж. б.

Русская литература

Б.: Билим-компьютер

2012

7.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

8. Иманалиев М. ж. б. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2012
9. Айылчиев А. ж. б. Геометрия 7–9 Б.: Билим-компьютер 2011 2009
10. Токтосунов С. Т. Физика Б.: Инсанат 2012
11. Салиев Л. Химия Д.: PLEIADES INC 2001
12. Бараталиев О.,  Алымкулова Н.

География

Б.: Инсанат

2012

13.

Бакиров Н. ж. б.

География

Б.: Инсанат

2004

14. Закиров Ж. Биология Б.:Билим-компьютер 2012
15. Устаев М. Б. Биология Б.: St art LTD 2001
16. Давлатов И. Иктисоди бозаргони Д.: Офсет 2002
17.

Иманкулов М.

Кыргызстан  тарыхы

Б.: Билим-компьютер

2012

18. Зиёев Т. Н. Таърихи умуми Д.: PLEIADES INC 2012
19. Рахимзода Х. Маърифати оиладори Д.: МТЛ ОРЕС 2003
20. Чураев Т. К. Накшакаши Душанбе 2004
21. Ботвиников А. Д. Накшакаши Д.: Энцин борбору 2011
10 класс
1. Абылаева Н. Кыргыз тили Б.: Учкун 2012
2. Асаналиев К., Байгазиев С. Ж. ж. б. Кыргыз адабияты Б.: Билим куту 2013 2007
3. Кундузакова С. Н. Русский язык Б.: Континент 2009
4.

Шейман Л. ж. б.

Русская литература

Б.: Билим-компьютер

2012

5.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

6. Саламатов Ж. ж. б Алгебра Б.:Билим-компьютер 2010
7. Айылчиев А. ж. б. Геометрия. 10–11 Б.:Билим-компьютер  2009
8. Койчуманов М. К. ж. б. Физика Б.: Инсанат 2008
9. Молдогазиева С. ж. б. Химия Б.: Инсанат 2008
10. Рудзитис Р., Фельдман Г. ж. б. Химия Б.: Мектеп 2004
11. Полянский Ю. И. Биология Д.: Маориф 1985
12. Чодураев  Т. ж. б. География Б.: Инсанат 2012
13. Осмонов А. О. География Б.: Учкун 2011
14. Мусакожоев Ш. ж.б. Экономика Б.: Инсанат 2012
15. Осмонов О. ж. б. Кыргызстан тарыхы Б.: Инсанат 2012
16. Осмонов Ө. ж. б. Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19- к. ортосуна чейин) Б.: Инсанат 2012
17. Зиёев Т. Н. Таърихи умуми Д.: Собириён 2005
18. Мусакожоев Ш. ж.б. Экономика Б.: Aditi 2012
19. Пилон Ж. Инсон шахрванди 10 IFES Турар 2006
11 класс
1. Зайниддинов А. Адабиёти Чахон Д.: ПНК Офсет 2001
2. Исаков Б. ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2012
3. Акматова А. А. Кыргыз тили Б.: TRIADA PRINT 2014
4. Момуналиев С. Кыргыз адабияти Б.: TRIADA PRINT 2014
5. Задорожная Н. П. ж.б. Русский язык Б.: Инсанат 2012
6. Эшенова Н. А. Русская литература Б.: Кутаалам 2013
7. Сатская П. И. ж.б. Англим тили Д.: PLEIADES INC 2003
8. Юсупова А. З. ж.б. Англис тили Б.: Билим-компьютер 2012
9. Гуломов М. Алгебра Д.: ОПЕК 2005
10. Айылчиев А. ж. б. Геометрия. 10–11 Б.:Билим-компьютер 2009
11. Шаршекеев Ө. ж. б. Физика Б.: Учкун 2012
12. Шаршекеев Ө. ж. б. Астрономия Б.: Учкун 2012
13. Бандаев С. Химияи органики Д.: Сарпараст 2006
14. Кудайбергенов Т. ж. б. Химия Б.: Инсанат 2008
15. Полянский Ю. И. Биология Д.: Маориф 1985
16. Осмонов А. ж. б. Геоэкология Б.: Инсанат 2012
17. Мырзахматова А. ж. б. Кыргыз тарыхы Б.: Билим-компьютер          2004-2012
18. Осмонов О. Ж. Кыргыз тарыхы Б.: Билим-компьютер                2012
19. Осмонов Ө. ж. Б. Дүйнө  тарыхы  (19-к. Ортосунан азыркы учурга  чейин) Б.: Инсанат                2012
20. Пилон Ж. Инсон шахрванди 11 IFES Турар    2006

 

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*