Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017/2018 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

100862_medium

Окуу китептин авторлору

Окуу китептин аталышы

Басмаканасы

Чыккан  жылы

1 класс
1. Исманова О.  Ж.б. Алифбе (ОМК) Б.: Кутаалам 2016
2 Буйлякеева Р.К.,  Алыпсатарова А. ж.б. Кыргыз тили (ОМК) Б.: Кутаалам 2016
3. Кулбаева Г. ж.б. Русский язык (ОМК) Б.: Кутаалам 2011
4. Мкртчян С.  ж.б. Математика (ОМК) (1, 2-бөлүм) Б.:Учкун 2011
5. Мамбетова З., Архипова Т. В. Родиноведение Б.: Кутаалам 2016
6. Рысбаев С.  ж. Б. Адеп алиппеси Бишкек 2006
7. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
2 класс
1.

Кодирова Ф.Б.  ж.б.

Узбек тили (ОМК)

Ош: ЦПУ

2013

2.

Исманова О. ж.б.

Адабий укиш (ОМК)

Ош: ЦПУ

2013

3.

Кенчиева Ч., Сарылбекова З. ж.б.

Кыргыз тили жана окуу (ОМК) (1, 2-бөлүм)

ОсОО «Альмерия»дан басысылып чыгарылды

2013

4.

Омурбаева Д. К.

Русский язык и чтение  (1, 2-бөлүм) (ОМК)

Б.: Билим-компьютер

2012

5.

Бекбоев И.  Ибраева Н.  ж.б.

Математика

Б.: Ректайм

2010

6. Адилова Г. Табиат Б.: Учкун  2010
7.

Шакиров К. А. ж.б.

Тасвирий санат

Ош: ЦПУ

2000

8. Д. Акматов ж. б. Тасвирий бадиий мехнат (ОМК) Б.: Билим-компьютер 2013
9.

Касей Мурат ж. б.

Мусика  (ОМК)

Б.: Билим-компьютер

2013

10. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
3 класс
1. Кодирова Ф.,  Сайдуллаева Д. Узбек тили Б.:KIRLand 2013
2. Исманова О.,  Салимова Т. Адабий укиш Б.:KIRLand 2013
3.

Буйлякеева Р.К.  Алыпсатарова А.Р. Момункулов З.К.

Кыргызский язык и чтение  (1, 2-бөлүм)  (ОМК)

ОсОО «KIRLand»дан  басысылып чыгарылды

2013

4.

Булатова В.А.,  Мусаева Ч.М., Шеримбекова А.Ш.

Русский   язык и чтение (в 2-х частях)  (ОМК)

Ош: ЦПУ

2013

5. Абдукаримова А. ж.б. Англис тили

Ош: ЦПУ

2000

6. Шаршекеева К.Д. Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 1999
7. Безрукова А. И. ж. б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
8. Бекбоев И. ж.б. Математика

Б.: Билим-компьютер

2007

9. Бухова. Е. А.,  Солошенко  О. В.,  Шаповалова Е. П. Ватаншунослик

Ош: ЦПУ

2015

10.

Касей Мурат  Шамбетова К. ж. б.

Мусика (ОМК)

Б.: Билим-компьютер

2014

11.

Акматов Д.  ж. б.

Тасвирий бадиий(ОМК)

Б.: Билим-компьютер

2014

12. Ысманова Ж. ж. б. Адеп Б.:  МОК 2007
13. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
4 класс
1. Кодирова Ф.  ж.б. Узбек тили

Ош: ЦПУ

2015 2007

2. Исманова А., Камолдинова С.,  Юнусова С. Узбек абиёти  (Адабий укиш)

Ош: ЦПУ

2012

3.

Буйлякеева Р.К. ж. б.

Кыргыз тили жана окуу  (ОМК)

Б.: Аркус

2015

4. Назаров А. Кыргыз тили

Ош: ЦПУ

2007 2004

5.

Задорожная Н. П. ж.б.

Русский   язык и чтение (ОМК)

Б.: Аркус

2015

6. Махмудова О. ж.б. Русский язык Ош: ЦПУ

2002

7. Анарбаев А. ж.б. Англис тили Ош: ЦПУ

2002

8. Шаршекеева К.Д. Шаршекеева Н.Д. Англис тили Б.: Мектеп 2000
9. Безрукова А. И. ж. б. Англис тили Б.: Инсанат 2004
10.

Бекбоев И. ж. б.

Математика

Б.: Билим-компьютер

2001 – 2007

11.

Бухова Е. А., Солошенко  О. В., Шаповалова Е.П.

Ватаншунослик  (ОМК)

Б.: Аркус

2015

12.

Мамбетова З.  ж. б.

Табиатшунослик

Ош: ЦПУ

2002 – 2004

13. Рыскелдиев К. ж.б. Тасвирий бадиий мехнат Б.: Билим-компьютер

2015

14. Шамбетова К. ж.б. Мусика Б.: Билим-компьютер

2015

15. Ысманова Ж. ж. б. Адеп Б.: Учкун 2007
16. Жумакадырова Ч. Ж., Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
5 класс
1. Нурманов А. ж.б. Она тили Ош: ЦПУ 2010
2. Турсунов Р. ж.б. Узбек адабиёти Б.:Азур 2010
3. Акматов Б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2009
4. Артыкбаев К ж.б. Кыргыз адабияты Б.: Билим-компьютер 2012
5. Мусаев А.,Үсөналиев Т. Кыргыз адабияты Бишкек 2012
6.

Момуналиев  С.

Кыргыз адабияты

Б.: Билим-компьютер

2004

7. Каменецкая В. Г.,  Каменецкая Н.Г. Русское слово (в 2-х частях) Б.: Билим куту  2010 2003
8. Абдышева Ч., Балута О. и др. Англис тили Б.: Аркус 2017
9.

Бекбоев И. ж. б.

Математика

Б.: Билим-компьютер

2006

10.

Мамбетакунов Э. Рязанцева В. Ж. б.

Табият

Ош: ЦПУ

2012 2005

11.

Дооталиев А.

Киргизистон тарихидан кискача хикоялар

Б.: Билим-компьютер

2009

12. Калдыбаева А. ж. б. Адеп Б.: Билим-компьютер 2007
13. Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П. Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 1-9 Б.:Билим-компьютер 2012
6-класс
1. Нурманов А. ж.б. Узбек тили

Ош: ЦПУ

2008
2. Юлдашев К. Кодиров В.  ж.б. Узбек адабиёти

Б.: Учкун

2008
3.

Абдувалиев И.

Кыргыз тили

Ош: ЦПУ

2008

4.

Момуналиев С. ж.б.

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2008

5. Үсөналиев Т.,Мусаев А. Кыргыз адабияты Бишкек

2006

6.

Тагаев М.  Симонова О.Г. ж.б.

Русский язык Ош: ЦПУ 2008
7. Симонова О. Г.ж. б. Книга для чтения Б.: Билим куту 2010 2003
8. Анарбаев Э.А.. ж.б. Англис тили

Б.: Азур

2009

9. Бекбоев И., Абдиев А. Математика Б.: Билим-компьютер 2012
10 Бакиров Н. ж.б. Табиий география

Б.: Учкун

2008

11 Чоротегин Т. ж.б. Киргизлар ва Киргизстон тарихи Б.: Азур 2010
12. Субанова М. ж. б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
13. Асаналиев А. ж. б Адеп Б.: Инсанат 2010
7 класс
1. Мирзохидова М. ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 2012
2. Холтураев С. Йулдошев К. ж.б. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2012
3. Ашырбаев Т. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2008
4.

Момуналиев С. ж. Б

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2012

5. Оморова А., Султанбекова Б. Кыргыз адабияты Бишкек

2012

6.

Тагаев М. ж. б.

Русский язык Б.: Инсанат 2012
7. Мейманалиев Т. Литературное чтение Б.: Аль салам 2009
8.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

9. Анарбаев Э.А. ж.б. Англис тили

Б.: Азур

2009

10. Ибраева Н., Касымов А. Алгебра Б.: Инсанат 2017
11.

Аилчыев А., Бекбоев И.

Геометрия 7-9

Б.: Билим-компьютер

2011

12.

Мамбетакунов Э.

Физика

Б.: Билим-компьютер

2016

13.

Токтосунов А. ж.б.

Биология 7-8

Б.: Инсанат

2011

14. А.Токтосунов, К.Бейшебаев, Б.Мамытова Биология, 7-8-класс, Хайвонот олами «Кирлэнд»

2011

15. Кадыркулов А. ж.б. География Б.: Инсанат 2014
16. Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2006
17. Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика  (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2007
18.

Чоротегин Т. ж. б.

Киргизистон тарихи

Б.: Азур

 2010

19. Осмонов Ө. ж. б. Орто кылымдын тарыхы Б.: Билим куту 2007
20. Назаралиева Ш. Адеп Б.: Инсанат 2010
8 класс
1. Мирзохидова М. ж.б. Узбек тили Ош: ЦПУ 2012
2. Махсумханов С. ж.б. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2012
3. Абдувалиева Б. ж. б Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2012
4.

Момуналиев С. ж. б.

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2012

5. Жаркынбаева М., Исакова Д. Кыргыз адабияты Бишкек

2012

6.

Тагаев М. ж. б.

Русский язык Ош: ЦПУ 2012
7. Соронкулов Г., Ешенова Н. Литературатурное чтение Б.:Билим-компьютер 2015 2008
8.

Юсупова А. ж.б..

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

9. Байзаков А. ж.б. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2017
10. Айылчиев А., Бекбоев И. ж.б. Геометрия

Б.: Билим-компьютер

2011
11. Рысбаева Б. ж. б. Химия Ош: ЦПУ 2015
12. Молдогазиева С. ж. б. Химия Б.: Инсанат 2012
13. Карашев Т. ж. б. Физика Б.:Билим-компьютер 2016
14. Токтогулов С. ж.б. Физика (альтернативдүү) Б.: Инсанат 2012
15. Орускулов Т.,  Касымалиев М. Информатика  7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2007
16. Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика  (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2007
17. Омурбеков Т. ж.б Киргизистон тарихи Б.: Азур 2010
18. Дооталиев А. ж.б. Жаңы тарых Б.:Билим-компьютер 2015
19. Осмонов А. ж.б.. Кыргызстандын физикалык географиясы Б.: Инсанат 2012
20. Бакиров Н. ж. б. Кыргызстан географиясы Б.: Инсанат 2004
21 Закиров Н. З. ж. б. Биология Б.: Билим-компьютер 2012
22. Ботвинников А. ж. б. Чийүү 8–9 Б.: Гл.редакция  «Энциклопедия» 2012
9 класс
1. Нурманов А. ж..б Узбек тили Ош: ЦПУ 2012
2. Махсумханов С. ж.б. Узбек адабияти Ош: ЦПУ 2012
3. Абдувалиева Б. ж. б. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2012
4.

Момуналиев С. ж. б.

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2012

7. Оморова А., Досматова Д. Кыргыз адабияты Бишкек

2012

8.

Смелкова З. ж. б.

Русская литература

Б.: Билим-компьютер

2012

9.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

10. Иманалиев М. ж. б. Алгебра Б.: Билим-компьютер 2017
11. Айылчиев А. ж.б. Геометрия Ош: ЦПУ 2011
12. Сулайманкулов К. Кособаева Б. Химия Б.: Билим-компьютер Ош:ЦПУ

2015

13. Кудайбергенов Т.Т., Рыспаева Б., Асанов У.А Химия , 9кл. Б.: Билим компьтер

2016

14. Мамбетакунов Э. ж. б. Физика Б.: Инсанат 2016
15. Доолоткелдиева Т. ж.б. Биология Б.:Билим-компьютер Ош: ЦПУ

2015

16. Бараталиев О., Алымкулова Н. География Б.: Инсанат 2012
17.

Бакиров Н.  ж. б.

География

Б.: Инсанат

2004

18. Иманкулов М. Киргизистон тарихи

Б.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ

2016

19. Омурзакова Т. Соңку тарых Б.: Учкун 2016
20. Эсенканов К. Адам жана коом (Укук таануу) Б.: Инсанат 2012
21. Саалаев О. Мамлекет жана укук Б.: Билим-компьютер 2012
22. Мусакожоев Ш. Аджимидинов Н. Экономика Б.: Aditi 2010
23. Орускулов Т., Касымалиев М. Информатика 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2007
24. Касымалиев  М., Орускулов Т. Информатика (практикум-маселелери) 7–9 Б.: Билим-компьютер 2015 2007
25. Ботвинников А. ж. б. Чийүү 8–9 Б.: Гл.редакция  «Энциклопедия» 2012
10 класс
  1. Нурманов А. Узбек тили Ош: ЦПУ 2014
  2. Махсумханов С. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2014
  3. Тагаева З. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2012
4. Момуналиев С. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2014
5. Кундузакова С.А., Васильев А. ж. б. Русский язык Б.: Континент 2009
6.

Шейман Л. ж. б.

Русская литература

Б.: Билим-компьютер

2012

7.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили 10-11

Б.: Билим-компьютер

2012

8. Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т. Алгебра жана анализдин башталышы Б.: Билим-компьютер 2017
9. Бекбоев И. ж.б Геометрия 10–11 Б.:  Aditi  2017
10. Койчуманов М. К. ж. б. Физика Б.: Инсанат 2016
11. Молдогазиева С. М. ж.б. Химия

Ош: ЦПУ

2015

12.

Чодураев Т. ж.б.

География

Б.: Инсанат

2012

13. Мусакожоев Ш. ж.б. Экономика Б.: Инсанат 2012
14. Саалаев  Ө. Мамлекет жана укук Б.: Билим-компьютер 2012
15. Осмонов  Ө. ж.б. Кыргызстан тарыхы Б.: Билим-компьютер  2012
16. Осмонов  Ө. ж.б. Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19- к. Ортосуна чейин) Б.: Билим-компьютер  2012
17. Токтосунов А. Т., Рустембеков С.С. ж. б. Биология. 10–11кл Б.: Инсанат 2008
18 Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетке башкаруга катышу (1 бөлүм) Б.:Кыргызстан 2004
11 класс
1. Нурмонов А., Холтураев С., Мирзохидова М. Абдуллаева Д. Узбек тили Ош: ЦПУ 2014
2. Максумханов С., Турсунов Р., Юлдошева М. Узбек адабиёти Ош: ЦПУ 2014
3. Акматова А. ж.б. Кыргыз тили Ош: ЦПУ 2014
4. Исаков Б.  ж. б. Кыргыз тили Б.: Билим-компьютер 2012
5. Момуналиев С., Акматов К. Кыргыз адабияты Ош: ЦПУ 2014
6. Задорожная Н. П., Идрисова С. Русский язык Б.: Инсанат 2012
7. Ешенова Н. ж. б. Русская литература Б.: Кутаалам 2012
8.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили 10-11

Б.: Билим-компьютер

2012

9. Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т. Алгебра жана анализдин башталышы Б.: Билим-компьютер 2017
10. Бекбоев И.,  Борубаев А.А., Айылчиев А.А. Геометрия. 10–11 Б.:  Aditi  2017
11. Шаршекеев Ө. ж. б. Физика Б.:Энциклопедия 2016
12. Шаршекеев Ө. ж. б. Астрономия Б.:Энциклопедия 2016
13. Кудайбергенов Т. ж.б. Химия Ош.: ЦПУ 2015
14. Токтосунов А. Т., Рустембеков С.С. ж. б. Биология. 10–11 Б.: Инсанат 2008
15. Осмонов А. ж. б. Геоэкология Б.: Инсанат            2012
16. Мырзахматова А. ж. б. Киргизистон тарихи Б.: Билим-компьютер            2012
17. Осмонов  Ө. ж. б. Дүйнө тарыхы (19- к. Ортосунан

азыркы учурга  чейин)

Б.: Инсанат            2012
18. Пилон Ж. Жарандык жана мамлекетке башкаруга катышу (2 бөлүм) Б.:Кыргызстан 2004

 

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*